Przywracanie dzieciństwa

Przywracanie dzieciństwa
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

"Dzieckoto pełny człowiek, tylko bardziej bezbronny". Janusz Korczak
Dzieci skrzywdzone przez los, dzieci specjalnej troski. Mia­sto ofiarowało im stylowy pałacyk przy ul. Świerczewskiego wkomponowany w zieleń pobliskiego parku. Mieści aż trzy szkoły: 8-klasową podstawową Szkołę Specjalną, zawodową "wielobranżówkę" i tzw. szkołę życia dla najciężej uspośledzonych.
148 uczniów z miasta i okolicy, 27 nauczycieli z sercem na dłoni, którymi kieruje mgr Stanisława Szlenzak, pedagog z powołania i z wyboru.
...Przychodzą tu bez uśmiechu, nierzadko ze łzami i lękiem w oczach, z niepokojem i strachem. Dzieci odrzucone, niekochane, nieszczęśliwe. Tutaj są potrzebne, znajdują wspólny język w dialo­gu z wychowawcami, odnajdują własną tożsamość, zaufanie, atmosferę dla rozwoju psychicznego. Po latach wyfruwają jak pta­ki z opiekuńczego gniazda w samodzielne życie. Czy sobie poradzą bez ciepła swojej szko­ły, która z biegiem lat sta­je się drugim domem rodzinnym? Tutaj najpełniej i najpiękniej rea lizuje się znane hasło: "wszystkie dzieci są nasze", które nie ma w sobie nic ze sloganu. Rejestru przyjaciół szkoły nie dałoby się spisać na wołowej skórze, ale też bez nich trudno byłoby przywrócić uśmiech dzieciństwa, tę normal­ność, za którą tęsknimy jak Polska długa i szeroka. Przytoczę tylko niektóre fakty. Prezydent i Rada Miasta przekazały "Siódem­ce" 30 milionów złotych na wy­mianę naświetli w obszernym gmachu. Miejmy nadzieję, że nie poskąpią dalszych złotówek, nakompleksowe rozwiązanie tej kwestii. Zakłady Tkanin Technicznych "Bonitex" przekazały 5 mln złotych. Tyle samo ofiarowała Boleslawiecka Fabryka Fiolek i Ampułek "Polfa". Serdecznych mece­nasów ma placówka oświatowa w osobach dyrektorów Tadeusza Nakoniecznego i Stanisława Kozłowskiego, wyjątkowo wrażliwych na świat potrzeb psychicznych i ma­terialnych najmłodszych. Ludzi dobrej woli na szczęście jest więcej w grodzie nad Bobrem: Tadeusz Reguła, Prezes Spółdzielni Inwali­dów "Bolmet" ofiarował wrotki dziecięce i spodnie dresowe, ZCh "Wizów" proszki do czyszczenia i prania, Cech Rzemiosł Różnych zabezpieczył praktyczną naukę za­wodu starszej młodzieży, nie od­mawiając także wsparcia finanso­wego. Brygada Artylerii WP prze prowadza drobne naprawy węwnątrz budynku, tradycyjnie też organizuje grochówkę wojskową dla uczestników Wojewódzkich Igrzysk Sportowych Szkół Specjalnych w Bolesławcu, bezpłatnie przewozi uczniów na zawody sportowe. Żadna ważniejsza uroczys­tość nie obejdzie się bez udziału kadry oficerskiej: płk Tadeusza Żuchowskiego, ppłk Kazimierza Mańkowskiego i mjra Zenona Dudzińskiego.
Dyrektor PKO mgr Julian Jamróż, człowiek wyjątkowej wrażli­wości pośredniczy w jednaniu dobrych ludzi, sponsorów i mecenasów przekazując równocześnie 10 mln złotych na pomoce naukowedo rewalidacji i na zakup opału. Ostatnio przybywa indywidual­nych protektorów: właścicielka zakładu fryzjerskiego Pani Maria Dolik wyraziła zgodę na bezpłat­ne strzyżenie i układanie fryzur uczniom, a członkowie Rady Szkoły P.P. Elżbieta Tor i Maciej Żytniak skutecznie organizują po­moc dla dzieci najbiedniejszych. "Ceramika Artystyczna" zgodziła się na praktyczną naukę zawodu, przekazała też szkole kamionkowe naczynia i wazony. Dyrektor BOK p. dr Danuta Maślicka promuje szkołę w lokalnej telewizji kablo­wej, skutecznie pomagając w po­szukiwaniu ludzi życzliwych, bez­interesownych mecenasów i sponsorów. To cieszy i satysfakcjonuje, stanowi optymistyczny akcent w szarej i trudnej codzienności.
Ciepła, przyjazna dzieciom szkoła ma swoje osiągnięcia artystyczne w szerszej niż lokalnej skali. Międynarodowe sukcesy przynio­sły konkursy plastyczne w Argen­tynie, Indiach, RFN i Szwecji, skąd napłynęły wyróżnienia dla uczestników z Bolesławca. Sztuka stanowi język uniwersalny i dzieci są w niej rozkochane pod kie­runkiem nauczycielki plastyki Pani Grażyny Kryś. Ostatnio dzieci zdobyły np. 7 wyróżnień w kon­kursie pożarniczym. Przepadają poza tym za zajęciami z muzyki i rytmiki, które po mistrzowsku prowadzi P. Janina Kunecka. Już po raz ósmy gród nad Bobrem będzie gospodarzem sportowych igrzysk wojewódzkich szkół spe­cjalnych, które wzorcowo organi­zują nauczyciele kultury fizycznej Weronika Słotwińska i Wojciech Respondek.
Metoda ośrodków pracy w na­uczaniu początkowym P. Teresy Rudzińskiej wzbudziła uznanie fachowców z Kuratorium, a rewalidacja w wykonaniu P. Mirosławy Czajkowskiej stanowi doskonały przykład profesjonalizmu i sku­teczności. Tacy pedagodzy tworzą nie tylko postęp na niwie eduka­cji i wychowania. Oni z benedyktyńską cierpliwością rekonstruują zagubione dzieciństwo, budują lu­dzkie losy, przywracają społeczeństwu normalnych obywateli. Piękna i szlachetna to misja, twórcza praca i wyjątkowy trud, za który należy się nauczycielom "siódemki" autentyczny szacunek i szcze­re uznanie.
Skrzyknijmy się ponad podzia­łami i pomóżmy. Wszystkie dzie­ci są nasze, a te potrzebują szcze­gólnie dużo serca i życzliwości.