Jubileusz Artylerzystów

Logo gazety „Głos Bolesławca”
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl 3977 bolesławiec

Reklama

Bolesławiecka 18 Brygada Artylerii, której właśnie czas odmierzył 30 lat, na trwałe wpisała się do kart historii miasta i regionu. Powstała 15 maja 1962 roku, jako druga tego typu jednostka w Wojsku Polskim.
Znamienny dla wielu późniejszych osiągnięć był roku 1963. Po kilku miesiącach wytężonej pracy nad przystosowaniem obiektów koszarowych, dziesiątkach nieprzespanych nocy na placach ćwiczeń, szkoleniach na poli­gonowych bezdrożach, w mrozie, na deszczu, czy w spiekocie, brygada wykonuje zadania połączone ze strzelaniem bojowym. Wyprzedzając fak­ty: jeszcze sześciokrotnie będziemy gościć na poligonie Kapustni Jar, ostatnio w roku 1988. Zawsze wracaliśmy "z tarczą".
Mimo olbrzymiej ilości zadań, jakie wykonywali codziennie dowódcy i inni wspomagający ich działania szkoleniowo-wychowawcze oficero­wie, przedstawiciele jednostki chętnie brali udział w życiu publicznym miasta i województwa. Wielu z powodzeniem pracowało w organizacjach samorządowych, społecznych i politycznych. Nasi żołnierze zawsze, gdy tylko zachodziła potrzeba, stawali w pierwszym szeregu niosących pomoc ludności cywilnej. Były to zarówno prace na rzecz miasta i okolic (np. pomoc przy budowie stadionu miejskiego, zespołu kąpielisk, prace na rzecz lasów państwowych, urzędu telekomunikacyjnego czy miejscowych szkół, pomoc w likwidacji skutków wywołanych przez żywioł, jak powo­dzie, pożary lasów, odśnieżanie szlaków kolejowych, albo likwidacja skut­ków awarii zbiornika osadowego przy kopalni "Konrad" w Iwinach.
Wreszcie pomoc charytatywna dla szkół i placówek opiekuńczych. W ubiegłym roku także współpraca z fundacją Jacka Kuronia "Pomoc spo­łeczna SOS" i współpraca z bolesławieckim oddziałem TPD, której efek­tem było zorganizowanie dwóch turnusów kolonii letnich dla dzieci. War­to również wspomnieć o żołnierskich działaniach na rzecz służby zdrowia. Bywały lata, kiedy ilość oddanej honorowo krwi sięgała 200 litrów rocz­nie. Do rangi symbolu urósł niedawno zorganizowany bal dobroczynny. Dochód z niego oraz pochodzące ze zbiórki kadry zawodowej pieniądze w łącznej wysokości prawie 12 milionów złotych, zasiliły kasę bolesła­wieckiego szpitala.
Dokonujące się przemiany społeczno-polityczne i gospodarcze wymu­szają korekty na różnych płaszczyznach. Dotyczy to także sił zbrojnych. Jesteśmy przekonani, że proces restrukturyzacyjny dotknie w najbliższym czasie 18 Brygadę Artylerii. Niezależnie jednak od tego, jakie role zosta­ną nam powierzone w przyszłości, dzisiejsi Jubilaci zapewniają wszyst­kich mieszkańców grodu nad Bobrem, że żołnierz będzie wykonywał swo­je zadania tak, by nie stały w sprzeczności z interesem narodu, do obrony którego został powołany.

Reklama