Przyszłoroczny budżet Bolesławca uchwalony

Przyszłoroczny budżet Bolesławca uchwalony
fot. UM Bolesławiec Rada Miasta Bolesławiec jednogłośnie uchwaliła budżet na 2017 rok: po stronie dochodów 172 547 222 zł, po stronie wydatków 168 171 188 zł. Zaplanowana nadwyżka wynosi 4 376 034 zł.
istotne.pl 183 inwestycja, piotr roman, most, budżet, gddkia, bolesłavia, pzla, sesja rm

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji na koniec roku 2017 wyniesie 29 970 948 zł, co stanowi 17,4% planowanych dochodów. W strukturze dochodów dominują dochody własne (55%). Wysokość otrzymywanej subwencji kształtuje się na poziomie 16% planowanych dochodów i dotacji celowych na poziomie 29% dochodów ogółem.

W roku 2017 prognozowane dochody podzielono na majątkowe i bieżące. Bieżące – stanowią 145 848 667 zł (85% planowanych dochodów), majątkowe – 26 698 555 zł (15% planowanych dochodów). Są to dochody ze sprzedaży majątku, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje i środki otrzymane na realizację inwestycji.

Wydatki w kwocie 168 171 188 zł przeznaczono na:

  • wydatki bieżące – 139 339 149 zł (83%)
  • wydatki majątkowe – 28 832 039 zł (17%).

Prezydent Bolesławca zwraca uwagę, że wiele inwestycji prorozwojowych nie znajduje się w budżecie miasta. Wśród nich wymienia m.in. zapowiedź budowy nowego mostu na Bobrze, gruntowny remont dworca PKP, budowę obwodnicy. Ruszyła przebudowa DW 297 – południowo-wschodniego obejścia Bolesławca. Jednym z elementów inwestycji jest rondo turbinowe, które połączy nową obwodnicę z drogą krajową nr 94.

– Mam przyjemność poinformować, że otrzymałem z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pismo informujące, że rozpoczęcie prac przygotowawczych dla realizacji zadań „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 (poprzednio nr 4) w miejscowości Bolesławiec w województwie dolnośląskim” zostało ujęte w projekcie krajowego Programu Działań na Sieci Drogowej w Zakresie Drogowych Obiektów Inżynierskich – informuje prezydent miasta Piotr Roman.

Dobre informacje magistrat otrzymał również od Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Prezes PZLA poinformował, że poparł starania władz miasta Bolesławca oraz działaczy MKS Bolesłavia Bolesławiec o wpisanie budowy stadionu i treningowej hali lekkoatletycznej do „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu polskiego”.

Również z Powiatu dotarła do Miasta bardzo dobra wiadomość – o planowanej od stycznia 2017 r. realizacji przez powiatowy samorząd projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”, współfinansowanego ze środków RPO Województwa Dolnośląskiego 2014–2020. Władze Powiatu zwróciły się do Gminy Miejskiej Bolesławiec o udostępnienie pomieszczeń w budynku przy ul. Tysiąclecia 32d. Do tematu wrócimy.