Aktualności Samorządowe

Aktualności Samorządowe
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Władze miasta i gminy winny ściśle współpracować w zakresie realizowania wspólnych inwestycji w mieście i miejscowościach zlokalizowanych w jego sąsiedztwie.
Taki zamiar przyświecał trzeciemu z kolei posiedzeniu Zarządów Miasta i Gminy, podczas którego analizowano projekt miejscowego planu ogólnego zagospodarowania miasta. Zarządy przedstawiły projektantom propozycje zmian elementów planu, takich jak:
- lokalizacja cmentarza komunałnego obok cmentarza Kutuzowa przy ulicy II Armii Wojska Polskiego, na pograniczu miasta i wsi Dobra,
- obwodnica lokalna w rejonie torów kolejowych i ogrodów działkowych, na terenie wyrobiska, pod warunkiem rozstrzygnięcia przez władze miejskie spornych kwestii z mieszkańcami sołectwa, pod kątem zapewnienia wsi niezbędnej infrastruktury,
- połączenie elementów infrastruktury technicznej Osiedla Kwiatowego i Przylesie z terenem wsi Dobra (nowy wodociąg dla miasta, sieć wodno-kanalizacyjna, wspólna stacja redukcyjna na dostawę gazu).
- dostawa gazu dla wsi Łaziska i Kruszyn poprzez budowę wspólnych stacji redukcyjnych dla tych wsi i dla kotłowni przy ulicy W. Wasilewskiej, przewidywanej jako kotłownia z zasilaniem gazowym, – podłączenie do wodociągu miejskiego wsi położonych promieniście od miasta poprzez budowę wspólnego dla miasta i gminy ujęcia wody we wsi Rakowice.
CZY WARTO INWESTOWAĆ W ZABYTKI?
Przez wiele lat sporadycznie otrzymywaliśmy od zainteresowanych mieszkańców Jeleniej Góry, Krakowa, Skarżyska Kamiennej, Łodzi, Lubina i Bolesławca oraz Spółki z Warszawy - sygnały o ich ewentualnych zamiarach nabycia pałacu w Ocicach. Po udzieleniu przez nas bliższych informacji o stanie technicznym obiektu, zapał chętnych wygasł, gdyż perspektywy przeprowadzenia rewaloryzacji skutecznie zniechęcały do inwestowania środków finansowych.
XVI-wieczny pałac, z elementami przebudowy, dokonanej w XX wieku, położony jest wraz z fragmentem dawnego parku, na działce o pow. 0,63 ha i do czasu jego skomunalizowania stanowił własność Skarbu Państwa. Stan obiektu, zgodnie z przeprowadzoną w ubiegłym roku ekspertyzą, wykazuje bardzo poważny procent zdewastowania. Nierozsądnym jednakże byłoby dokonywanie jego rozbiórki gdyż wartość historyczno-architektoniczna pałacu, ujętego w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jest wysoka.
Walor zabytkowy obiektu docenili przedstawiciele Spółki Projektowo-Inwestycyjnej STUDIO PROJEKT z Wrocławia. Jako specjaliści branży architektonicznej, prowadzący min. rewaloryzację obiektów zabytkowych uznali, że warto zabezpieczyć pałac przed dalszą dewastacją i przywrócić go do stanu dawnej świetności. Kierując się pozytywną opinią Konserwatora i uchwałą Rady Gminy - pałac został sprzedany tej firmie, z przeznaczeniem na cele turystyczne (zajazd) - zgodnie z charakterem obiektu, jego architekturą i usytuowaniem. W perspektywie istnieje możliwość poszerzenia zakresu działalności, związana z dokupieniem gruntów, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu.
Nabywcy mają świadomość, iż do ostatecznego efektu prowadzi długa i trudna droga, przede wszystkim konieczność zainwestowania sporego kapitału, a także rozwiązanie problemu wykwaterowania z pałacu zamieszkujących tam lokatorów i zapewnienie im odpowiedniego lokum.
POWSTAJE BUDŻET
Zarząd Gminy wstępnie rozpatrzył założenia do projektu planu finansowo-rzeczowego gminy na rok przyszły. Na początku grudnia projekt poddany zostanie ocenie przez Komisje problemowe Rady Gminy, aby 29 grudnia przedstawić można było Jego ostateczną wersję do uchwalenia przez Radę.