Aktualności samorządowe. Zasady sprzedaży mieszkań komunalnych

Aktualności samorządowe. Zasady sprzedaży mieszkań komunalnych
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Na początku lutego Rada Gminy rozpatrywać będzie na kolejnej, 20-tej Sesji, projekty uchwał podatkowych, zawierających propozycje stawek podatków i opłat lokalnych: od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów i opłaty administracyjnej.
Zasady sprzedaży lokali i budyń ków mieszkalnych, stanowiących własność gminy.
Zainteresowanie społeczeństwa możliwościami wykupu na własność lokali i budynków mieszkalnych, stanowiących własność gminy, skłoniło Radę do podjęcia uchwały w tym zakresie.
Dotychczasowi najemcy lub osoby bliskie wskazane przez nich, stale z nimi zamieszkujące mogą nabyć lokal w drodze bezprzetargowej.
Sprzedaży dokonuje się w oparciu o wartość budynków i lokali, ustaloną przez biegłego, z uwzględnieniem stopnia wyposażenia w urządzenia komunalne i biorąc pod uwagę stan techniczny budynku, jego położenie oraz stopień zużycia.
Zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży podlegają nakłady poniesione przez nabywcę na remont kapitalny, przebudowę lub rozbudowę domu lub lokalu. ZASADY SPRZEDAŻY: na wniosek nabywcy zapłata ceny sprzedaży może być rozłożona na raty roczne, płatne przez okres 10 lat - raty są oprocentowane i płatne z góry do końca I kwartału,
- wysokość I-wszej raty wynosi minimum 10 proc. ustalonej ceny,
- w przypadku jednorazowej zapłaty całości ceny udziela się nabywcy bonifikaty wynoszącej:
60 proc. - gdy następuje równoczesny wykup lokali, w wyniku którego wszystkie mieszkania w danym domu przestają być własnością gminy,
40 proc - gdy następuje równoczesny wykup lokali w danym domu,
10 proc. - we wszystkich innych przypadkach.
Z treścią uchwały można się zapoznać szczegółowo w Urzędzie Gminy, pokój nr 5.
Jest ona także rozplakatowana na tablicach ogłoszeń w sołectwach