Gazyfikacja wsi

Gazyfikacja wsi
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Gaz przewodowy jest to marzenie każdej kobiety wiejskiej, ale dla niewielu marzenia te mogą stać się rzeczywistością dnia codziennego.
[...] się okazja doprowadzenia gazu dla wsi Dobra, w związku z planowanym przez władze miasta gazyfikowaniem sąsiedniego osie dla "Kwiatowego" w Bolesławcu.
Zamierzenia nasze zgodne są z zapisami planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego miasta a gminy oraz zadaniem inwestycyjnym, realizowanym przez Zakład Gazowniczy w Zgorzelcu.
Przewidywana jest budowa wspólnej stacji redukcyjnej, uwzględniającej również aktualne docelowe potrzeby w zakresie gazyfikacji wsi Dobra.
Finansowanie zadania przewidziane jest w formie partycypacji Zakładu Gazowniczego, Urzędu Miasta i Urzędu Gminy w kosztach, proporcjonalnie do ilości planowanego zużycia gazu.
Zgodnie z zapisami planu gminy, uchwalonego na rok bieżący przez Radę Gminy, podjęto wspólnie z Zakładem Gazowniczym w Zgorzelcu działania, zmierzające do stworzenia możliwości gazyfikacji wsi Łaziska.
W ramach modernizacji sieci gazowej niskiego ciśnienia w Bolesławcu oraz w związku z projektowaną modernizacją drogi krajowej Nr 4 na odcinku Bolesławiec - Autostrada, nastąpić ma wymiana odcinka gazociągu niskiego ciśnienia relacji Bolesławiec - Kruszyn. Stworzy to szansę zapewnienia dostawy gazu gazociągiem średnioprężnym dla miejscowości Łaziska oraz powinno w odczuwalny sposób poprawić ciśnienie gazu w sieci gazowej Kruszyna i umożliwić dalszą jej rozbudowę w przyszłości.
Należy mieć nadzieję, że Zakład Gazowniczy w Zgorzelcu wykorzysta deklarację finansową Rady Gminy, dotyczącą partycypacji w kosztach powyższych zamierzeń inwestycyjnych, zapewniając ich pełną realizację w roku bieżącym.