O czym zdecydują radni miejscy w czasie styczniowej sesji?

O czym zdecydują radni miejscy w czasie styczniowej sesji?
fot. UM Bolesławiec 32 sesja Rady Miasta Bolesławiec odbędzie się 25 stycznia w Sali Rajców w Ratuszu Miejskim.
istotne.pl um bolesławiec, sesja rm

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że 25 stycznia 2017 r. o godz. 9:00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41, II p., sala nr 201 – odbędzie się XXXII sesja Rady Miasta Bolesławiec.

Porządek obrad XXXII sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXXII sesji.
3. Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 21 grudnia 2016 r.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych w 2016 r.
5. Informacje:
     5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
     5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6. Stan realizacji projektów dofinansowanych ze środków pomocowych.
7. Projekty uchwał Rady Miasta:
     7.1.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Gdańska-Śluzowa-Lubańska w Bolesławcu
     7.2. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej i Wł. Łokietka w Bolesławcu
     7.3. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Armii Krajowej w Bolesławcu
     7.4. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku Nr 10 przy ul. Wybickiego w Bolesławcu
     7.5. w sprawie rozszerzenia terenu cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej w Bolesławcu
     7.6. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w miejskich przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec
     7.7. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
9. Sprawy organizacyjne:
     9.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

tekst zlecony