O czym zdecydują miejscy radni na kwietniowej sesji

O czym zdecydują miejscy radni na kwietniowej sesji
fot. UM Bolesławiec Znamy porządek obrad 35 sesji Rady Miasta Bolesławiec.
istotne.pl um bolesławiec, sesja rm

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że 26 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 (II p., sala nr 201) odbędzie się XXXV sesja Rady Miasta Bolesławiec.

Porządek obrad XXXV sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXXV sesji.
3. Przyjęcie protokołu XXXIV sesji Rady Miasta odbytej w dniach 29 i 31 marca 2017 r.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XXXIV sesji odbytej w dniach 29 i 31 marca 2017 r.
5. Informacje:
      5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
      5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
7. Informacja na temat działań wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
8. Projekty uchwał Rady Miasta:
      8.1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Żołnierzy Wyklętych – Powstańców Warszawy – Warszawska – Gdańska w Bolesławcu,
      8.2. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/227/2016 Rady Miasta Bolesławiec z 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec,
      8.3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
      8.4. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
10. Sprawy organizacyjne:
      10.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
11.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

tekst zlecony