Jest problem w bioodpadami w Mieście Ceramiki?

Jest problem w bioodpadami w Mieście Ceramiki?
fot. freeimages.com (jess lis) O sprawie powiadomiła nas Czytelniczka.
istotne.pl śmieci, um bolesławiec, mzgk bolesławiec

Nasza Czytelniczka zwróciła uwagę na wywóz nieczystości przez MZGK Bolesławiec w tym roku. Chodzi o odpady bio. W mailu do redakcji napisała:

Gmina Wiejska Bolesławiec już dawno podjęła kroki w tej sprawie i zakupiła, a następnie udostępniła pojemniki plastikowe w kolorze brązowym na bioodpady. Natomiast miasto nic w tej sprawie do tej pory się nie odzywało. W połowie stycznia rozwieźli brązowe worki, zostawili je przy pojemnikach na śmieci i uważają, że sprawa jest załatwiona? Co mieszkańcy domków mają zrobić z tymi workami? Cały tydzień trzymać je w domu, żeby śmierdziało, gniło itd; czy na zewnątrz, żeby te worki targał wiatr i rozszarpywały je zwierzęta???? Gdzie jest jakakolwiek informacja, w jaki dni te odpady będą odbierane???? NIC...

Oddajemy głos Agnieszce Gergont, rzeczniczce bolesławieckiego magistratu:

Uchwała nr XL/400/2017 Rady Miasta Bolesławiec z 24 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiera m.in. informację, iż nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej wyposażane będą w worki służące do zbierania odpadów papieru, w skład którego wchodzą odpady papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; szkła, w skład którego wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; tworzyw sztucznych, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe i odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpadów zielonych.

Uchwała określa również częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Gromadzone selektywnie odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady zielone, odbierane są:

  • w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż dwa raz w tygodniu w miesiącach IV-XI i nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu w miesiącach I-III i XII;
  • w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu w miesiącach IV-XI i nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu w miesiącach I-III i XII;
  • z terenu nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku – nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu w miesiącach IV-XI i nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu w miesiącach I-III i XII.

Na stronach internetowych Urzędu Miasta Bolesławiec ogłaszane są informacje dotyczące:

  1. harmonogramu odbioru odpadów komunalnych,
  2. miejsc i godzin przyjmowania odpadów komunalnych przez centralny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz szczegółowej charakterystyki tych odpadów.

W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości może zgłosić powyższy fakt w formie pisemnej Prezydentowi Miasta Bolesławiec nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. dane właściciela nieruchomości;
  2. adres nieruchomości, której dotyczy zdarzenie;
  3. krótki opis zdarzenia;
  4. podpis właściciela nieruchomości.

Wszystkie informacje na temat szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdują się na stronie www.boleslawiec.eu w zakładce „Odpady komunalne” (po lewej stronie witryny internetowej). W zakładce „Odpady komunalne” dostępny jest również harmonogram wywozu odpadów segregowanych z zabudowy jednorodzinnej z terenu miasta Bolesławiec, w tym szczegółowy harmonogram BIOODPADY w okresie styczeń 2018 r.–marzec 2018 r.

W Bolesławcu wraz z dystrybucją worków na odpady komunalne, które są przeznaczone dla mieszkańców nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, przygotowano i rozprowadzono komplety materiałów informacyjnych (w formie ulotek) na temat gospodarowania odpadami komunalnymi oraz harmonogram wywozu poszczególnych frakcji odpadów. (Warto również wspomnieć, że każdy właściciel nieruchomości może indywidualnie, na własny koszt, wyposażyć się w pojemnik na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z uchwałą nr XL/399/2017 Rady Miasta Bolesławiec z 24 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec pojemniki na odpady komunalne powinny być zamykane i szczelne, wyłącznie do tego celu przeznaczone i przystosowane do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne. Istotną cechą pojemników jest również ich kolorystyka. Dla bioodpadów przewidziany jest kolor brązowy.)

W ramach działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, a w szczególności w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, udostępniono mieszkańcom Bolesławca darmową aplikację „EcoHarmonogram” na telefony typu smartphone. Aplikacja oprócz harmonogramu wywozu poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zawiera informacje o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i informacje z zakresu „eko-edukacji” – jak segregować odpady. Aplikacja umożliwia również przekazywanie zgłoszeń, np. w zakresie odbioru odpadów wielkogabarytowych. Aplikacja dostępna jest na systemy ANDROID, WINDOWS PHONE i APPLE iOS. Aplikacja znajduje się na: www.boleslawiec.eu w zakładce „Odpady komunalne” i na stronie: www.ecoharmonogram.pl.

Informacje na ten temat znalazły się również na lokalnych portalach internetowych, w prasie i telewizji lokalnej.

Co Wy na to?