Samorządowcy będą rządzili dłużej. Prezydent Andrzej Duda przedłużył ich kadencję

Przewodniczący rady gminy, miasta i powiatu
fot. Miasto Bolesławiec Kadencja władz samorządowych, czyli prezydentów, burmistrzów, wójtów i radnych, została wydłużona o pół roku, aż do wiosny 2024 roku. Wówczas odbędą się wybory samorządowe.
istotne.pl 4 wybory, samorząd, prezydent rp

Reklama

W informacji opublikowanej na stronie Prezydenta RP czytamy:

Dnia 22 listopada 2022 r. Prezydent RP podpisał:

Ustawę z dnia 29 września 2022 r. o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego.

Deklarowanym celem ustawy z dnia 29 września 2022 r. o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego jest zmiana terminu wyborów samorządowych (tj. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) przez wydłużenie kadencji samorządowej do 30 kwietnia 2024 r. Potrzeba tej zmiany wynika z faktu, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. 2018 poz. 130), która wydłużyła kadencję organów jednostek samorządu terytorialnego z czterech do pięciu lat, doszło do skumulowania dat wyborów parlamentarnych i samorządowych w 2023 r.

Ustawa ma charakter epizodyczny, co oznacza, że jej przepisy wprowadzają czasowe odstępstwo od uregulowanej już materii. Cel ustawy ma być zatem osiągnięty przez przedłużenie trwającej obecnie kadencji organów samorządu terytorialnego do dnia 30 kwietnia 2024 r. Określenie ustawą konkretnej daty końca kadencji spowoduje, że będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277).

Ustawa zmienia także dzień ustalenia liczby mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego będącej podstawą określenia liczby radnych wybieranych do danej rady (zamiast ostatniego dnia roku, ostatni dzień kwartału poprzedzającego termin ogłoszenia zarządzenia wojewody ustalającego liczbę radnych), a także wprowadza początkowy termin, w którym tak ustalona liczba radnych może zostać przez wojewodę ogłoszona.

Opozycja protestowała przeciwko temu pomysłowi, zarzucając rządzącej partii manipulację w celu osiągnięcia korzyści.

W głosowaniu, które odbyło się pod koniec października, wszystkie kluby i koła opozycyjne opowiedziały się przeciw projektowi ustawy o wydłużeniu kadencji samorządów.

Zamiast tego opozycja chciała skrócenia kadencji samorządu lub skrócenia kadencji Sejmu, by uniknąć wyborów parlamentarnych i samorządowych w jednym terminie.

Reklama