Zobacz, o czym zdecydują miejscy radni na listopadowej sesji

Rada Miasta Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 30 listopada 2022 r. (środa), o godz. 9.00 – w Sali Rajców Ratusza, pok. 201, odbędzie się XLVII sesja Rady Miasta Bolesławiec.
istotne.pl 183 sesja rm

Reklama

Porządek obrad XLVII sesji

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XLVII sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z XLV sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu 26 października 2022 r. oraz z XLVI sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu 16 listopada 2022 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XLV sesji w dniu 26 października 2022 r.
 5. Informacje:
        5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
        5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta za 2022 r.
 7. Projekty uchwał Rady Miasta:
        7.1. w sprawie likwidacji Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Bolesławcu,
        7.2. w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec,
        7.3. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec,
        7.4. w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu,
        7.5. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat w oddziałach żłobkowych w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu,
        7.6. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2023”,
        7.7. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,
        7.8. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
        7.9. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.,
        7.10. w sprawie przekazania petycji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ul. Bankowej w Bolesławcu,
        7.11. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wraz z odpowiedzią na skargę,
        7.12. w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Bolesławiec na 2023 r.,
        7.13. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na 2023 r.,
        7.14. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec na 2023 r.
 8. Sprawy organizacyjne:
        8.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
 9. Zamknięcie sesji.

Reklama