Ważne informacje dla rodziców. Nowy rok szkolny – stypendia i zasiłki

Dziewczyna z plecakiem
fot. scott webb on unsplash Bolesławiecki magistrat opublikował przydatne informacje dotyczące pomocy materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec (stypendium szkolne, zasiłek szkolny).
istotne.pl 183 edukacja, pieniądze, szkoła

Reklama

Komu przysługuje pomoc materialna?

Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Kto może otrzymać stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo–wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Urząd: – Wnioski o stypendia szkolne należy składać w Urzędzie Miasta Bolesławiec w Biurze Obsługi Interesanta (BOI) Rynek 41, Ratusz, w terminie od 1 września do 15 września 2023 r.

I dodaje: – Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 600 zł/os. w rodzinie – art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 535) – Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2021 poz. 1296). Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Ponadto jednym z warunków przyznania stypendium jest zamieszkiwanie na terenie miasta Bolesławiec.

Kto może złożyć wniosek o przyznanie stypendium?

 1. rodzic, opiekun prawny niepełnoletniego ucznia;
 2. pełnoletni uczeń;
 3. dyrektor szkoły.

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Komu nie przysługuje stypendium?

 1. uczniom klas zerowych;
 2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie miasta Bolesławiec;
 3. uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2 480 zł (rocznie) ;
 4. uczniom, którzy zostali umieszczeni w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami).

Magistrat podkreśla:

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:
  a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych;
  b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę;
  c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych;
  d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjazd do „zielonej szkoły”, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę;
  e) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych;
 2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, w tym opłat za internat, bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem;
 3. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty.

I doprecyzowuje:

Niezwiązane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na:

 1. okulary korekcyjne i inny sprzęt rehabilitacyjny;
 2. odzież i obuwie służące do codziennego noszenia;
 3. podręczniki i lektury do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta;
 4. opłacenie komitetu rodzicielskiego, ochrona w szkole, ubezpieczenie ucznia, wyżywienie w szkole.

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego:

 1. Wniosek o stypendium szkolne należy składać w Urzędzie Miasta Bolesławiec w Biurze Obsługi Interesanta (BOI) Rynek 41, Ratusz.
 2. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:
  a) zaświadczenia o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych;
  b) zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych;
  c) zaświadczenia o wysokości otrzymywanych rent, emerytur lub alimentów;
  d) zaświadczenia o przyznanych dodatkach mieszkaniowych świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych;
  e) zaświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej;
  f) zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia;
  g) zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej;
  h) zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.
 3. Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3–13 ustawy o pomocy społecznej.

Pouczenie:

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.).
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.).
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.).
 4. Na podstawie art. 233 Kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3).

Komu może być przyznany zasiłek szkolny?

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Urząd: – Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

(Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać, np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna;
 • klęski żywiołowej;
 • kradzieży z włamaniem;
 • nagłej choroby w rodzinie ucznia;
 • innych, szczególnych okoliczności.

Magistrat: – Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych w ramach Narodowego Programu Stypendialnego można uzyskać w Urzędzie Miasta Bolesławiec w Wydziale Społecznym przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, piętro III, pok. nr 309, w godz. 7.30–17.00 (poniedziałek), 7.30–15.30 (wtorek, środa, czwartek), 7.30–14.00 (piątek). Lub pod numerem tel. 75 645 65 68.

Reklama