Zobacz, o czym zdecydują miejscy radni na najbliższej sesji

Łańcuch przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec 26 kwietnia 2023 r. (środa), o godz. 9.00, w Sali Rajców Ratusza, pok. 201, odbędzie się LII sesja Rady Miasta Bolesławiec.
istotne.pl 183 um bolesławiec, sesja rm

Reklama

Porządek obrad LII sesji

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad LII sesji.
3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu 5 kwietnia 2023 r.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na LI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 5 kwietnia 2023 r.
5. Informacje:
           5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
           5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6. Przerwa – wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
8. Informacja na temat działań wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
9. Projekty uchwał Rady Miasta:
           9.1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miejska Bolesławiec a Gminami i Powiatami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Integracji (ZIT ZOI), wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji na lata 2021 – 2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT ZOI,
           9.2. zmieniająca uchwałę nr LIII/527/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie trybu udzielania dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,
           9.3. w sprawie zatwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec.
10. Sprawy organizacyjne:
10.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
11. Zamknięcie sesji.

Przed rozpoczęciem LII sesji Rady Miasta Bolesławiec, o godz. 8.30, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w celu wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

Natomiast bezpośrednio po zakończeniu LII sesji Rady Miasta Bolesławiec swoje posiedzenie odbędzie Komisja Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, która zaopiniuje listy mieszkaniowe za I kwartał 2023 r.

Reklama