materiał promocyjny

Zobacz, o czym zdecydują bolesławieccy radni na wrześniowej sesji

Łańcuch przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 28 września 2022 r. (środa) o godz. 9.00 – w Sali Rajców Ratusza, pok. 201, odbędzie się XLIV sesja Rady Miasta Bolesławiec.
istotne.pl 183 sesja rm

Reklama

Porządek obrad XLIV sesji

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XLIV sesji.
3. Przyjęcie protokołu XLIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 31 sierpnia 2022 r.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XLIII sesji w dniu 31 sierpnia 2022 r.
5. Informacje:
        5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
        5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2022 r.
7. Sprawozdanie z realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Bolesławiec”.
8. Informacja o opiece zdrowotnej w nowym roku szkolnym w przedszkolach i szkołach podstawowych.
9. Projekty uchwał Rady Miasta:
        9.1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Mostowej w Bolesławcu,
        9.2. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Piaskowej w Bolesławcu,
        9.3. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Ptasia – Stokrotek – Skowronkowa w Bolesławcu,
        9.4. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Sosnowa – Wrzosowa w Bolesławcu,
        9.5. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego we wschodniej części miasta wzdłuż ulicy B. Kosiby w Bolesławcu,
        9.6. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy osiedlu Przylesie w Bolesławcu,
        9.7. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/205/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat,
        9.8. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów, nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
        9.9. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec,
        9.10. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 roku,
        9.11. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
        9.12. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.
10. Sprawy organizacyjne:
        10.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
11. Zamknięcie sesji.

Reklama