Wzrosną ceny na cmentarzu

Cmentarz w Bolesławcu
fot. istotne.pl Jest nowe zarządzenie prezydenta.
istotne.pl 183 cmentarz, um bolesławiec

Reklama

W Zarządzeniu nr 229/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu pojawia się poniższa tabela:

Rodzaj opłaty Okres ważności opłaty Miejsca grzebalne, cena brutto (w zł) w tym 8% VAT
Opłata za udostępnienie 1 miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów na:
Grób dziecinny (dziecko do lat 6) 20 lat 400
Grób ziemny zwykły 20 lat 800
Grób ziemny pogłębiony 20 lat 1100
Grób murowany pojedynczy 20 lat 800
Grób ziemny urnowy jednorazowo 1000
Grób murowany dla więcej niż jednej osoby (rodzinny) jednorazowo 2150
Grób murowany urnowy jednorazowo 1550
Nisza w kolumbarium (kolumbaria nr 16-22) jednorazowo 3100
Nisza w kolumbarium (kolumbaria od nr 23) jednorazowo 3900
Wznowienie opłaty za udostępnienie 1 miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów:
Grób dziecinny (dziecko do lat 6) 20 lat 400
Grób ziemny zwykły 20 lat 800
Grób ziemny pogłębiony 20 lat 1100
Grób murowany pojedynczy 20 lat 800
Rezerwacja miejsc grzebalnych:
Grób ziemny zwykły 20 lat 1200
Grób ziemny pogłębiony 20 lat 1650
Grób murowany pojedynczy 20 lat 1200
Grób ziemny urnowy jednorazowo 1200
Grób murowany dla więcej niż jednej osoby (rodzinny) jednorazowo 3200
Grób murowany urnowy jednorazowo 2350
Nisza w kolumbarium (kolumbaria nr 16-22) jednorazowo 5100
Nisza w kolumbarium (kolumbaria od nr 23) jednorazowo 5900.

W uzasadnieniu dokumentu czytamy:

Sprawy cmentarzy gminnych należą do zdań własnych gminy, a utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest położony. W myśl art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej, jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 organy stanowiące mogą powierzyć organom wykonawczym tych jednostek.

Rada Miasta Bolesławiec uchwałą Nr XVII/218/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. powierzyła to uprawnienie Prezydentowi Miasta Bolesławiec. W związku z powyższym Prezydent Miasta wydaje zarządzenie o ustaleniu opłat za usługi cmentarne oraz za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu przy ul. Śluzowej 10 oraz ustala cennik usług świadczonych przez Zarządcę Cmentarza.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Reklama