Jest zespół ds. przeciwdziałania przemocy domowej. Znamy jego skład

Przemoc/depresja
fot. unsplash.com (Stefano Pollio) Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań.
istotne.pl 183 przemoc, um bolesławiec

Reklama

14 września w Bolesławcu został powołany zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej. Magistraccy urzędnicy: – Istotną rolę w realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie odgrywa współpraca i przepływ informacji pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy, a co za tym idzie tworzenie interdyscyplinarnej współpracy.

Oto skład zespołu:

 • Karolina Prosół, przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu, przewodnicząca zespołu;
 • Beata Kołodziej, przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu, zastępczyni przewodniczącej zespołu;
 • Katarzyna Setera, przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu;
 • Wioleta Nowakowska, przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu;
 • Beata Sulska, przedstawicielka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu;
 • Dorota Basiak, przedstawicielka Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Bolesławiec;
 • Katarzyna Rzeszowska, przedstawicielka Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu;
 • Danuta Stefanik, przedstawicielka Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu;
 • Sławomir Maryniak, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu;
 • Bogusław Zawrotniak, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu;
 • Maja Zielińska, przedstawicielka Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu;
 • Aleksandra Cholewa, przedstawicielka Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu;
 • Katarzyna Grzelczyk, przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Bolesławcu;
 • Jacek Dudyński, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Bolesławcu;
 • Justyna Ziółkowska, przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Bolesławcu;
 • Żaneta Zawada, przedstawicielka Stowarzyszenia „Wiara-Rodzina-Życie” w Bolesławcu;
 • Mariola Starościak, przedstawicielka Stowarzyszenia „Odnowa Życia” w Bolesławcu;
 • Joanna Junak, przedstawicielka Sądu Rejonowego w Bolesławcu;
 • Lucyna Harmacińska, przedstawicielka Sądu Rejonowego w Bolesławcu.

Urząd dodaje:

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań, m.in.:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
 • inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
 • monitorowanie procedury „Niebieskie Karty";
 • kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
 • składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2311, 2581 oraz z 2023 r. poz. 535 i 803).

Reklama