Opiekuńcza gmina

Opiekuńcza gmina
fot. Krzysztof Gwizdała Zaplanowane przez prezydenta Legnicy i przyjęte przez Radę Miejską w tegorocznym budżecie wydatki na finansowanie wszystkich dziedzin życia miasta to 430 475 000 zł.
istotne.pl 0 budżet, um legnica, miasto legnica

Drugą, po oświacie, najpoważniejszą pozycję wśród wydatków zajmują cele związane z pomocą społeczną. Przeznaczana na to kwota wyniesie w 2015 roku łącznie ponad 75 mln zł, czyli ok. 17,5 proc. wszystkich miejskich wydatków.

Prezentujemy przykłady zaspokajania i finansowania różnych potrzeb ze sfery wspierania osób wymagających opieki i pomocy gminy:

 • wypłacane przez MOPS zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, świadczenia alimentacyjne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 21 593 880 zł
 • pokrycie kosztów usług opiekuńczych w stosunku do osób obłożnie chorych oraz wymagających opieki specjalistycznej – 7 012 600 zł
 • działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy ul. Kubusia Puchatka i Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ul. Grabskiego – 5 675 234 zł
 • działalność miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dom Dziecka przy ul. Wandy, Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Wojska Polskiego, Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Heweliusza, dwie Świetlice Terapeutyczne przy Brackiej i Jaworzyńskiej) – 5 189 130 zł
 • koszty funkcjonowania czterech żłobków – 4 963 100 zł
 • dodatki mieszkaniowe dla najuboższych rodzin – 4 800 000 zł
 • wypłacane przez MOPS składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe, zasiłki celowe na niezbędne życiowe potrzeby podopiecznych, zasiłki okresowe, zakup opału i sprawianie pogrzebów – 4 506 000 zł
 • koszty pobytu mieszkańców Legnicy w domach pomocy społecznej poza miastem – 3.760.000 zł
 • udział we współfinansowaniu kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy – 3 253 951 zł
 • funkcjonowanie ośrodków wsparcia, takich jak: Noclegownia i Punkt Opieki nad Matką i Dzieckiem przy ul. Przemysłowej, Dom Dziennego Pobytu przy ul. Korfantego oraz Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie „Persona” – 3 069 030,00 zł
 • pomoc dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych – 2 739 590 zł
 • zasiłki stałe dla podopiecznych MOPS – 2 114 000 zł
 • wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze – 954 720 zł
 • dożywianie uczniów w szkołach i dorosłych wymagających pomocy żywnościowej – 569 680 zł
 • rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (dofinansowanie trzech warsztatów terapii zajęciowej) – 123 300 zł
 • dofinansowanie działalności Międzyparafialnej Stołówki Charytatywnej – 60 000 zł.

UM Legnica/ii