Z konferencji prasowej prezydenta Legnicy: miejscowe plany aktywizujące gospodarkę, strategia rozwoju

Tadeusz Krzakowski
fot. UM Legnica Podczas konferencji prasowej, która miała miejsce 21 października, Tadeusz Krzakowski zapoznał media z dokumentami i projektami 13 uchwał, jakie przygotował na ostatnią już w tej kadencji, 50 sesję Rady Miejskiej. Odbędzie się ona 27 października.
istotne.pl 0 konferencja, inwestycja, um legnica, tadeusz krzakowski, miasto legnica

Reklama

Wśród projektów uchwał znalazł się np. szeroko wcześniej konsultowany program współpracy gminy Legnicy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.

Kolejny projekt nawiązuje do uchwalonego na sesji wrześniowej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stanowiąc, że wszystkie obowiązujące na terenie Legnicy miejscowe plany zagospodarowania, a jest ich ok. 120, są zgodne ze Studium i zachowują w całości swoją aktualność. Kolejne dwa projekty dotyczą właśnie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pierwszy – dla Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – umożliwi rozszerzenie terenu przeznaczonego na inwestycje, drugi – dla Piekar Starych – obejmując prawie 160 ha, stworzy możliwości aktywności gospodarczej i budowlanej mieszkańców tego rejonu.

Radni rozpatrzą także projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, czyli określający politykę bezpieczeństwa energetycznego miasta oraz uchwałę precyzującą udzielanie dotacji z budżetu miasta dla podmiotów gospodarczych zmieniających systemy ogrzewania z paliwa stałego na ekologiczne.

Najważniejszym przedkładanym Radzie Miejskiej dokumentem będzie projekt Strategii rozwoju Legnicy na lata 2015-2020 Plus. Decyzję o rozpoczęciu prac nad Strategią prezydent Legnicy podjął zarządzeniem z 13 marca 2013 roku. Rada Miejska na sesji 29 kwietnia 2013 roku podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015-2020 Plus. We wrześniu 2013 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy opracowania, którym w październiku została poznańska firma Lider. Inauguracja prac warsztatowych i zespołów tematycznych nastąpiła w lutym roku 2014. Gotowy projekt zaprezentowany został publicznie 25 września 2014 r. Do 17 października można było wnosić do niego uwagi. Nie pojawiła się już jednak żadna nowa propozycja.

– Rada Miejska swą uchwałą powierzyła obowiązek stworzenia strategii prezydentowi miasta, a je ten obowiązek wykonałem – powiedział Tadeusz Krzakowski. – Nadaliśmy opracowaniu charakter uspołeczniony, tworząc go dla legniczan i z udziałem szerokiej reprezentacji mieszkańców. Udało się nam wspólnie stworzyć wizję rozwoju miasta przyjazną dla mieszkańców, bo Legnica to nasza wspólna sprawa – dodał Tadeusz Krzakowski.

Strategia ma charakter ofensywny. Konstruuje wizję Legnicy jako miasta innowacyjnego, będącego regionalnym ośrodkiem wzrostu, kształtującego usługi administracji, nauki, zdrowia, kultury, sportu oraz turystyki w wymiarze ponadlokalnym. Dokument wyznacza pięć celów strategicznych:

  1. Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na innowacjach oraz podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta
  2. Wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystki i sportu
  3. Poprawa jakości i warunków życia legniczan
  4. Kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej i zachowanie obiektów dziedzictwa kulturowego
  5. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego.

Każdemu z nich przypisane zostały liczne cele operacyjne, a im z kolei bardzo już konkretne zadania (np. inwestycje drogowe, infrastrukturalne, społeczne, rekreacyjne itd.) do zrealizowania, ulokowane we wszystkich sferach życia miasta.

Posłużmy się prezentowanym przez prezydenta przykładem. Wśród celów operacyjnych podporządkowanych pierwszemu celowi strategicznemu znalazła się modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym. W jej ramach strategia przewiduje następujące inwestycje: kontynuowanie budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym, stworzenie zintegrowanego systemu powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym, budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP, dalsza przebudowa ul. Jaworzyńskiej, budowa zbiorczej drogi południowej od ul. Jaworzyńskiej do al. Rzeczypospolitej z mostem na Kaczawie, kontynuacja budowy obwodnicy południowo-wschodniej, przebudowa al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego, kontynuacja przebudowy ul. Szczytnickiej, przebudowa ul. Chojnowskiej na węźle z drogą szybkiego ruchu S3, przebudowa ul. Złotoryjskiej.

UM Legnica/ii

Reklama