Wnioski o karty parkingowe dla niepełnosprawnych

Logo informujące o niepełnosprawności
fot. B.org Nową kartę, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, mogą otrzymać osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie lekarskie
istotne.pl 0 niepełnosprawność, karta, miasto legnica

Reklama

Od 1 lipca 2014 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące przyznawania i wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wynika to ze zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Nową kartę, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, mogą otrzymać osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności wydane po 1 lipca 2014 r. Są to osoby:

  • z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności
  • z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, której przyczynę stanowią oznaczone symbolem 04-O choroby narządu wzroku, oznaczone symbolem 05-R upośledzenie narządu ruchu lub oznaczona symbolem 10-N choroba neurologiczna
  • osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia.

Wszystkie wymienione osoby muszą też posiadać w punkcie 9 orzeczenia wpis o spełnieniu przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, osoby spełniające powyższe warunki składają wniosek osobiście, z wyjątkiem osób:

  • które nie ukończyły 18 roku życia - za nie wniosek składają rodzice lub opiekunowie prawni
  • ubezwłasnowolnionych całkowicie, pozostających pod władzą rodzicielską - za nie wniosek składa jeden z rodziców
  • ubezwłasnowolnionych całkowicie, niepozostających pod władzą rodzicielską lub ubezwłasnowolnionych częściowo, za które wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Do wniosku należy dołączyć jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm oraz dowód wniesienia opłaty w wysokości 21 zł w kasie Urzędu Miasta Legnicy lub na konto: Bank Pekao S. A. I/O Legnica Nr 77 1240 1473 1111 0000 2521 2053.

Karta wydawana jest dla osoby prywatnej na okres ważności posiadanego orzeczenia, jednak nie na dłużej niż 5 lat.

Wydawanie kart parkingowych dla mieszkańców Legnicy odbywa się w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (Legnica ul. Zielona 13, oficyna) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 (tel. 76 723 33 01).

Reklama