Prezydent Bolesławca przedłożył projekt budżetu na 2015 r.

Prezydent Bolesławca przedłożył projekt budżetu na 2015 r.
fot. Krzysztof Gwizdała Prezydent Bolesławca Piotr Roman przedłożył projekt budżetu miasta na 2015 rok do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.
istotne.pl piotr roman, budżet, um bolesławiec

Budżet został opracowany w oparciu o aktualny stan prawny, założenia makroekonomiczne, własne prognozy i szacunki oraz m.in. zawiadomienia ministra finansów i informacje wojewody dolnośląskiego. – Od 1 stycznia 2015 r. Rada Miasta Bolesławiec wprowadziła zwolnienia w podatku od nieruchomości w zakresie budynków mieszkalnych i części w tych budynkach oraz gruntów pozostałych. Stawki podatku od nieruchomości pozostają po raz kolejny zamrożone, a stawki podatku od środków transportowych pozostają na niezmienionym poziomie – informuje prezydent Piotr Roman.

– W dalszym ciągu funkcjonować będą uchwały o pomocy dla inwestorów, które wspierają tworzenie nowych miejsc pracy poprzez stosowanie pakietu ulg inwestycyjnych w podatku od nieruchomości. Nie ulegają również zmianie stawki opłaty targowej, które w 2012 r. zostały radykalnie zmniejszone – dodaje prezydent.

WykresWykresfot. UM Bolesławiec

W planie dochodów uwzględnione zostały poza wpływami o charakterze podatkowym, wszystkie możliwe źródła dochodów z uwzględnieniem m.in. środków z tytułu realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków bezzwrotnych, dotacji celowych. Tak opracowany budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą ogółem 147 544 803 zł. Ogółem planowane wydatki na 2015 rok wynoszą 140 855 641,48 zł. Przedłożony budżet zamyka się nadwyżką w wysokości 6 689 161,52 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań długoterminowych. Zadłużenie na 31 grudnia 2015 r. z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniesie 28,56% dochodów.

UM Bolesławiec/ii