Bolesławiec w rankingu

Bolesławiec w rankingu
fot. Krzysztof Gwizdała Bolesławiec znalazł się na 39 miejscu Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w kategorii najlepsze gminy miejsko-wiejskie.
istotne.pl ranking, rzeczpospolita, um bolesławiec

– Celem Rankingu jest wskazanie najlepiej zarządzanych gmin w Polsce. Wyróżniane są w nim samorządy, które najskuteczniej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców w zgodzie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego – informują organizatorzy.

Od 11 lat, czyli od początku istnienia Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”, nad metodologią wyboru najlepszych miast i gmin czuwa niezależna Kapituła ekspertów. Wybór laureatów odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym wybierane zostały miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2010–2014 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Wyboru dokonano na podstawie danych pochodzących z Ministerstwa Finansów, a dotyczących wszystkich samorządów w Polsce w wyodrębnionych kategoriach.

Ocenie poddano m.in.

 • dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w latach 2010–2014
 • wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca; uwzględniono środki, które w latach 2012–2014 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta
 • indywidualny wskaźnik zadłużenia, który zaczął obowiązywać od 2014 r.
 • nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów w latach 2010–2014
 • dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2011–2014
 • relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2011–2014
 • dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca (w wybranych działach) w latach 2011–2014
 • transport i łączność
 • ochronę środowiska.

Do II etapu zakwalifikowało się 565 samorządów. W drugim etapie oceniano informacje dostarczone przez samorządy, które odpowiedziały na pytania zawarte w ankiecie:

 • udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w latach 2011–2014
 • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2011–2014
 • wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na osobę w latach 2011–2014
 • wyniki testu gimnazjalistów i szóstoklasistów w latach 2013–2014
 • liczba nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w latach 2011–2014
 • czy urząd funkcjonuje w oparciu o jedną z metod/narzędzi wsparcia zarządzania: CAF, EFQM, ISO, PRI
 • jaka jest ocena wiarygodności kredytowej
 • czy sprawozdanie finansowe było badane przez niezależnego biegłego rewidenta
 • udział wydatków poniesionych na promocję gminy w wydatkach ogółem w latach 2013–2014
 • współpraca z jednostkami pomocniczymi
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
 • inicjatywy w ramach partnerstwa publicznego
 • czy gmina ma plan zagospodarowania przestrzennego; czy pozwolenia na budowę są wydawane na podstawie decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • sposoby zapobiegania bezrobociu
 • Karta Dużej Rodziny.

W tegorocznej edycji rankingu „Innowacyjny samorząd” Bolesławiec uplasował się na 5 pozycji w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Wśród dolnośląskich gmin jest to pierwsza lokata. Ranking innowacyjnych samorządów poddał ocenie wykorzystanie w swoich działania Internetu, telekomunikacji oraz nowoczesnej infrastruktury.

iza