Siódma sesja Rady Miasta Bolesławiec

Sesja
fot. istotne.pl Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że 20 maja 2015 r. o godz. 12:00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41, II p., sala nr 201 – odbędzie się VII sesja Rady Miasta Bolesławiec.

Reklama

Porządek obrad VII sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad VII sesji.
3. Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 29 kwietnia 2015 r.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na VI sesji Rady Miasta Bolesławiec, odbytej w dniu 29 kwietnia 2015 r.
5. Informacje:
5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2014 r.
6.1. Wprowadzenie do dyskusji.
6.2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2014 r.
6.3. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie sprawozdania finansowego za 2014 r., sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego, będącej załącznikiem do uchwały nr V/1/2015 Komisji Rewizyjnej z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2014 rok.
6.4. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2014 rok.
6.5. Stanowiska Klubów Radnych.
6.6. Dyskusja.
6.7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2014 rok.
6.8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
7. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec.
7.1. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec”.
8. Projekty uchwał Rady Miasta:
8.1. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec,
8.2. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/272/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego w Bolesławcu,
8.3. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.,
8.4. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Leszkowi Bajowi,
8.5. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Stanisławowi Andrusieczce,
8.6. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Stefanii Łomnickiej,
8.7. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Janinie Piestrak-Babijczuk,
8.8. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Stanisławowi Szypulskiemu,
8.9. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Edwardowi Burniakowi,
8.10. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Dorocie Pińczuk,
8.11. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Hubertowi Prabuckiemu,
8.12. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Józefowi Burniakowi,
8.13. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Małgorzacie Goleńskiej,
8.14. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Piotrowi Hetelowi,
8.15. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Bolesławowi Nowakowi,
8.16. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Janowi Paździorze,
8.17. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Józefowi Pokładkowi,
8.18. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Grażynie Zbieg,
8.19. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Lesławowi Śliwko,
8.20. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Krzysztofowi Pieszko,
8.21. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Andrzejowi Czeczutce,
8.22. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Irenie Dul,
8.23. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Januszowi Koziołowi,
8.24. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Mirosławowi Sakowskiemu,
8.25. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Pawłowi Śliwko,
8.26. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Wiesławowi Ogrodnikowi,
8.27. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Józefowi Królowi,
8.28. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Bronisławowi Grygielowi,
8.29. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Jerzemu Zielińskiemu,
8.30. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Gabrieli Kujawińskiej,
8.31. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Bożenie Szymczak,
8.32. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Mirosławie Mitek,
8.33. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Danucie Nastalskiej,
8.34. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Dariuszowi Jośko,
8.35. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Teresie Wolanin,
8.36. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Wiesławie Olczyk,
8.37. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Lesławowi Kasprzyckiemu,
8.38. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Annie Hill,
8.39. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Danucie Zamaro,
8.40. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Danucie Maślickiej,
8.41. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Krystynie Boratyńskiej,
8.42. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Beacie Ślęzak,
8.43. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Janowi Blacha,
8.44. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Stanisławowi Jędruszce,
8.45. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Andrzejowi Kostarenko,
8.46. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Zygmuntowi Myśliwiec,
8.47. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Danucie Zielińskiej,
8.48. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Andrzejowi Chodyrze,
8.49. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Oddziałowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu,
8.50. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.
9. Sprawozdanie z działalności MOPS, I ŚDS, II ŚDS, DDzP oraz DPS za 2014 r.
10. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
12. Sprawy organizacyjne:
12.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

iza

Reklama