Opieka nad zwierzętami bezdomnymi

Pies leżacy na chodniku
fot. ancahe89 (sxc.hu) Rada Miasta Bolesławiec przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec na 2014 r.
istotne.pl 0 urząd, program, bezdomność, zwierzęta, sesja rm

Reklama

Celem Programu jest m.in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; odławianie bezdomnych zwierząt; poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; działania edukacyjne. Realizację programu prowadzi Gmina Miejska Bolesławiec, współpracując z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz innymi podmiotami, których statutowym celem jest opieka nad zwierzętami.

Przyjmowanie bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec realizuje Schronisko dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce o/ Jelenia Góra przy ul. Spółdzielczej 33A, 58-500 Jelenia Góra, którego administratorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Do czasu przewiezienia psów do schroniska trafiają one do miejsca czasowego przetrzymania psów na terenie firmy „Zieleń-Plan” w Bolesławcu przy ul. Kościuszki 27, z którym Gmina Miejska Bolesławiec ma podpisaną umowę. Tam będą one przetrzymywane w możliwe najkrótszym terminie, nie dłużej niż 16 dni.

Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec realizuje Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu, któremu zostało przekazane zadanie publiczne pn. „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt (w szczególności kotów) na terenie miasta Bolesławiec”. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje: sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących; dokarmianie; usypianie ślepych miotów wolno żyjących kotów; znajdowanie domów tymczasowych dla kotów wolno żyjących. Nadzór nad realizacją umowy sprawuje Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu.

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec będzie miało charakter stały, realizowany przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt lub uprawniony podmiot prowadzący działalność w zakresie wyłapywania zwierząt i transportowania ich do schroniska na podstawie umowy. Po 14 dniach od odłowienia zwierząt, w przypadku gdy nie znajdzie się dotychczasowy właściciel lub opiekun, zwierzęta mogą być oddane do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewnić im właściwe warunki utrzymania.

Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt realizuje Schronisko dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze. W uzasadnionych przypadkach, przed przewiezieniem zwierząt do schroniska, sterylizację albo kastrację na zlecenie Gminy Miejskiej Bolesławiec przeprowadza Gabinet Weterynaryjny S.C. Łukasz Nadwodny, Mariusz Kocełuch przy ul. Lubańskiej 71 w Bolesławcu. Po zabiegu zwierzęta przebywają w ww. gabinecie do czasu powrotu do zdrowia.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze, poprzez przekazanie zwierząt przebywających w schronisku do adopcji osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzą także organizacje pozarządowe na zasadzie wolontariatu, za pośrednictwem stron internetowych: http://adopcjapsa.wix.com/boleslawiec, Facebook (Psy do adopcji Bolesławiec) oraz www.doadopcji.pl.

Gospodarstwo rolne, położone w mieście Bolesławiec przy ul. Zabobrze 80, zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje: Gabinet Weterynaryjny S.C. Łukasz Nadwodny, Mariusz Kocełuch przy ul. Lubańskiej 71 w Bolesławcu, tel. 609-770-596 lub 691-332-237. Gmina ponosi koszty opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, posiadających właściciela, wówczas gdy kontakt z nim jest niemożliwy, a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy. Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi, zobowiązany jest do zwrotu kosztów jego leczenia.

Środki finansowe na realizację postanowień Programu zostały zabezpieczone w budżecie na rok 2014 w kwocie350 000 zł, w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla stowarzyszenia „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” – 40 000 zł; – zakup usług pozostałych – usługi w zakresie zapewnienia opieki lekarsko-weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom (zadania wynikające z realizacji Programu m.in.: Schronisko dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze; czasowe przetrzymanie psów na terenie firmy „Zieleń-Plan” w Bolesławcu; świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych w zakresie zapewnienia opieki lekarsko-weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom na terenie miasta Bolesławiec) – 150 000 zł; – wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty na rzecz Związku Gmin „Kwisa” na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie) – 160 000 zł.

Program zawiera również zapisy dotyczące promowania prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt oraz edukacji społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt. Służyć ma temu zachęcanie nauczycieli szkół i przedszkoli do włączania treści programowych z dziedziny ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz standardami opieki nad zwierzętami. Działania edukacyjne obejmują również współpracę z istniejącymi organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków aktywizacji mieszkańców w ramach działalności w tego typu organizacjach. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt będzie się również odbywało poprzez organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami.

(informacja zlecona)

Reklama