Rada doprecyzowała przepisy

Tabliczka z napisem "Radni Rady Miasta"
fot. b.org Rada Miasta Bolesławiec zmieniła uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Bolesławiec.
istotne.pl 0 urząd, prawo, sesja rm

Reklama

Zmiana uchwały z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Bolesławiec wynika z konieczności doprecyzowania zapisów uchwały – celem wyeliminowania możliwych rozbieżności interpretacyjnych mogących pojawić się na etapie zbywania udziałów.

W uchwale nr VII/41/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Bolesławiec paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

  1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bolesławiec do zbywania udziałów w spółkach. Wszczęcie procedury zbycia udziałów wymaga każdorazowo podjęcia uchwały Rady Miasta.
  2. Zbycie udziałów następuje w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia do rokowań, stwierdzonych protokołem, z zastrzeżeniem ust. 3.
  3. Rada Miasta może wyrazić zgodę na inny niż przewidziany w ust. 2 tryb zbywania udziałów.
  4. Decyzję o zbyciu udziałów Prezydent Miasta Bolesławiec podejmuje w formie zarządzenia.

Wprowadzane rozwiązanie wynika z art. 33 ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

(informacja zlecona)

Reklama