Tytuł za wybitne zasługi na rzecz rozwoju Bolesławca

odznaka
fot. UM Bolesławiec Tytuł może być nadawany osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom
istotne.pl 0 urząd, odznaka, tytuł, sesja rm

Reklama

Rada Miasta Bolesławiec przyjęła projekt uchwały w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony Dla Miasta Bolesławiec” oraz ustalenia wzoru, zasad, trybu nadawania i noszenia Odznaki Zasłużony dla Miasta Bolesławiec.

Projekt uchwały wymaga uzyskania opinii ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po uzyskaniu wymaganej opinii i zgody Rada Miasta Bolesławiec podejmie właściwą uchwałę.

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” ustanawia się celem uhonorowania osób zasłużonych dla miasta. Jest on nadawany przez Radę Miasta Bolesławiec w drodze uchwały. Tytuł jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi na rzecz rozwoju miasta Bolesławiec. Tytułem honorowani mogą być mieszkańcy miasta oraz osoby niezamieszkujące w Bolesławcu.

fot. UM Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec

Tytuł może być nadawany osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej za: działalność gospodarczą, społeczną, kulturalną i sportową; twórczość artystyczną i naukową; inne osiągnięcia na rzecz miasta Bolesławiec.

Tytuł nie może być nadany członkom organów Gminy Miejskiej Bolesławiec w trakcie wykonywania przez nich mandatu.

Wniosek o nadanie tytułu może złożyć: Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec; Prezydent Miasta Bolesławiec; Komisje stałe Rady Miasta Bolesławiec; grupa co najmniej 5 radnych; grupa co najmniej 50 osób fizycznych; osoba prawna i jednostka nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę w mieście Bolesławiec.

(informacja zlecona)

Reklama