Zgoda na plan gospodarki niskoemisyjnej

Zgoda na plan gospodarki niskoemisyjnej
fot. b.org Istotą Planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.
istotne.pl plan, gospodarka, samorząd, sesja rm

Rada Miasta Bolesławiec wyraziła zgodę na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec. Warunkiem realizacji jest uzyskanie środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.

fot. UM Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec

Posiadanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w Mieście Bolesławiec będzie warunkiem koniecznym uzyskania dotacji z Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Gospodarka niskoemisyjna to jeden z kluczowych programów Unii Europejskiej, dlatego znaczna część funduszy dla samorządów w latach 2014-2020 będzie skierowana na realizację tego celu. Polskie gminy, mające wciąż ogromne potrzeby inwestycyjne, często nie myślą o realizacji inwestycji w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej. Do tego wysokie koszty energii to duże obciążenie finansowe dla gmin, a problem zanieczyszczonego powietrza jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia ich mieszkańców. Konieczność działania w zakresie ograniczania emisji jest często postrzegana jako problem, tymczasem gospodarka niskoemisyjna oznacza opłacalne dla gminy inwestycje przynoszące poprawę jakości życia każdego jej mieszkańca, czyli czystsze powietrze, oszczędności w zakresie kosztów energii i bezpieczeństwo energetyczne.

Z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i z upoważnienia Ministerstwa Gospodarki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 2 sierpnia 2013 r. ogłosił konkurs dla gmin, które przygotowują plany gospodarki niskoemisyjnej. Wysokość możliwej do uzyskania dotacji pochodzącej z Funduszu Spójności wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Konkurs zorganizowany jest w ramach IX osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.3. Znaczenie ma kolejność składania wniosków.

(informacja zlecona)