Uchwała o udzieleniu absolutorium dla prezydenta Bolesławca

Uchwała o udzieleniu absolutorium dla prezydenta Bolesławca
fot. UM Bolesławiec Radni podjęli uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok oraz ws. udzielenia prezydentowi absolutorium.
istotne.pl wybory, absolutorium, sesja rm

W dniu 29 maja 2013 r. odbyła się XXXVIII sesja Rady Miasta Bolesławiec. Głównym punktem obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Rada zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2012 r.

Radni podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok oraz w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Za udzieleniem absolutorium opowiedziało się 17 radnych, 4 radnych z klubu PO wstrzymało się od głosu.

fot. UM Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec

W Bolesławcu realizacja dochodów budżetowych za 2012 r. wyniosła 119.561.928 zł. Stanowi to 96% w stosunku do zaplanowanych wielkości w kwocie 125.077.530 zł. Plan wydatków w 2012 r. wynosił 134.145.988 zł. Plan zrealizowano w wysokości 126.036.503 zł, zadania własne wynoszą 119.930.950 zł, zadania zlecone 9.105.553 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym przypada na wydatki bieżące 98.900.682 zł, tj. 95,3% planu (103.831.179 zł), w tym przekazane dotacje 8.530.636 zł – tj. 92,8% planu (9.197.028 zł) oraz wydatki majątkowe w wysokości 27.135.821 zł – tj. 89,5% planu (30.314.809 zł).

Wśród głównych inwestycji zaplanowanych w 2012 r. znalazły się:

 • przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej
 • adaptacja byłego kina ORZEŁ na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej
 • renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu „Nowa Starówka”
 • rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim – budowa ścieżek rowerowych w Bolesławcu
 • przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4
 • budowa ogólnodostępnego parkingu na zapleczu BOK-MCC przy ul. Łukasiewicza w Bolesławcu
 • budowa ogólnodostępnych integracyjnych stref rekreacji dzieci i młodzieży w Bolesławcu – boisko przy SP nr 4
 • przebudowa i termomodernizacja MZS nr 1
 • dobudowa dźwigu platformowego do budynku II Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu
 • przebudowa systemu odwodnienia budynku MZS nr 3 w Bolesławcu przy ul. Słowackiego
 • budowa dróg u. Zabobrze – Kamienna – Bazaltowa
 • remont drogi ul. Kraszewskiego
 • modernizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Kwiatowym
 • remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Starzyńskiego
 • budowa Miasteczka Ruchu Drogowego
 • modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego
 • odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej (opracowano dokumentację projektową).

Prezydent Bolesławca Piotr Roman zwraca uwagę na szereg projektów unijnych, transgranicznych realizowanych przez szkoły i przedszkola oraz jednostki miejskie. Łączna wartość tych projektów wynosi ponad 2 mln zł. Wśród nich warto wymienić:

 • Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (udział finansowy 85% UE, 15% budżet państwa)
  • „Mam szansę podaj mi rękę”- szkoły podstawowe klasy I-III – 179.833 zł
  • „Działając wykorzystujesz szansę” (MOPS) – 343.365 zł
  • „Rewitalizacja społeczna – wykorzystaj szansę” (MOPS) – 1.150.141 zł
 • Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007-2013 (udział finansowy 85% UE, 10% budżet państwa, 5% budżet gminy)
  • „Baw się z przedszkolakami ponad granicami” (MPP nr 6) – 21.588 zł
  • „Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów” (MPP nr 5) – 9.180 zł
  • Transgraniczne przedszkolaki razem bawią się i uczą” (MPP nr 7) – 10.069 zł
  • „Sport łączy i rozwija” (MZS nr 2) – 66.420 zł
  • „Słońce jest wszędzie – współpraca transgraniczna szkół” (SP nr 3) – 34.991 zł
 • Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007-2013 (udział finansowy 85% UE, 15% budżet gminy)
  • „Ogrody żywej tradycji – ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego” (MC) – 199.006 zł
  • „VIA FABRILIS – szlak tradycji rzemieślnicznych II” (MC) – 4.500 zł
 • Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 (udział finansowy 85% UE, 10% budżet państwa, 5% budżet gminy)
  • „Międzynarodowy Turniej Rugby” (MOSiR) – 66.351 zł
  • „Czas Napoleona – nasza wspólna historia” – 59.813 zł
 • Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 (udział finansowy 85% UE, 15% budżet gminy)
  • „Nowoczesne Muzeum – Atrakcyjna Edukacja Transgraniczna” (MC) – 150.397 zł.

Warto również przypomnieć, że w 2012 r. w ramach projektu „Kobieta sukcesu to ja!” przeprowadzono proces rekrutacji, w którym udział wzięły łącznie 203 kobiety z powiatu bolesławieckiego. Po zakończeniu rekrutacji 30 uczestniczek projektu objęto cyklem szkoleniowo-doradczym z zakresu: prowadzenia działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu, motywacji i kreowania własnej wartości, podstawy samorealizacji. Łącznie w ramach realizacji projektu wydatkowano 1.221.518,47 zł.

W ramach projektu 30 uczestniczek otrzymało wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

(informacja zlecona)