Dofinansowanie usuwania azbestu

Dofinansowanie usuwania azbestu
fot. Krzysztof Gwizdała Pierwszym etapem ubiegania się o środki jest złożenie do Prezydenta Miasta Bolesławiec „Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”.
istotne.pl urząd miasta, pieniądze, azbest

Urząd Miasta Bolesławiec informuje, że – zgodnie z uchwałą Nr LII/488/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie „Programu unieszkodliwiania materiałów i odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec”, zmienioną uchwałą Nr IV/15/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2010 r. oraz zarządzeniem Nr 16/2011 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie regulaminu przyznawania dofinansowania z budżetu miasta Bolesławiec do prac wykonywanych w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta Bolesławiec – można skorzystać z dofinansowania, które obejmuje osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki i zakłady budżetowe.

Pierwszym etapem ubiegania się o środki jest złożenie do Prezydenta Miasta Bolesławiec „Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” stanowiącej załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). Wykorzystujący wyroby zawierające azbest przedkłada „Informację...” corocznie w terminie do dnia 31 stycznia Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego. Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada powyższą informację Prezydentowi Miasta Bolesławiec.

„Informację o wyrobach zawierających azbest” sporządza się w dwóch egzemplarzach:

  1. jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi
  2. drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Wszelkie informacje związane z dofinansowaniem można uzyskać w Urzędzie Miasta Bolesławiec pod numerem tel. 75 645 65 05 i na stronie internetowej: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl w zakładce „gospodarka odpadami”.

(informacja zlecona)