Atrakcyjna lokalizacja dla wielofunkcyjnego centrum

Atrakcyjna lokalizacja dla wielofunkcyjnego centrum
fot. B.org Rada Miasta Bolesławiec uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy T. Kościuszki.
istotne.pl inwestycja, urząd, sesja rm

Plan, uchwalony 27 marca przez Radę Miasta, obejmuje swoimi granicami obszar o powierzchni ok. 74 ha, zlokalizowany w północnej części miasta Bolesławiec, powyżej terenów Osiedla Staszica, na zachód od ul. Kościuszki (biegnącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 łączącej Bolesławiec z autostradą A4). Od południowego wschodu obszar graniczy także z terenem oczyszczalni ścieków położonej przy ul. Granicznej.

Obszar jest obecnie niemal całkowicie niezabudowany i ma charakter otwarty oraz niezagospodarowany. W środkowo-zachodniej części obszaru zlokalizowany jest znacznych rozmiarów zbiornik wodny (pozostałość po dawnym wyrobisku – żwirowni „Wizów”). Tereny leśne i zadrzewione występują w centralnej i północno-wschodniej części obszaru (na obrzeżach zbiornika wodnego oraz przy ul. Kościuszki). Pojedyncze ciągi zieleni leśnej zlokalizowane są także na południowo-wschodnim krańcu obszaru (w rejonie ul. Topolowej).

Ze względu na dogodną lokalizację (sąsiedztwo ul. Kościuszki biegnącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 i łączącej miasto Bolesławiec z autostradą A4 oraz odległość zaledwie 2 km od centrum Bolesławca), a także strukturę własności (teren w przeważającej części stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec) teren stanowi optymalną i zarazem atrakcyjną lokalizację dla wielofunkcyjnego centrum handlowo-rozrywkowego oraz wykorzystanie zbiornika wodnego i jego najbliższego otoczenia w celach wypoczynku i rekreacji oraz turystyki i sportu.

(informacja zlecona – UM Bolesławiec)