Zgoda na przystąpienie do Porozumienia

Zgoda na przystąpienie do Porozumienia
fot. b.org Radni upoważnili Prezydenta Miasta Bolesławiec do zawarcia Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.
istotne.pl prezydent, porozumienie, sesja rm

Rada Miasta Bolesławiec wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Miejskiej Bolesławiec do Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego Zachodniego Obszaru Integracji, dotyczącego wspólnego opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Zachodniego Obszaru Integracji i Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Zachodniego Obszaru Integracji Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Radni upoważnili Prezydenta Miasta Bolesławiec do zawarcia Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji pomiędzy: Powiatem Bolesławieckim, Powiatem Lubańskim, Powiatem Lwóweckim, Powiatem Zgorzeleckim oraz gminami – Miastem i Gminą Bogatynia, Gminą Bolesławiec, Gminą Gromadka, Miastem i Gminą Gryfów Śląski, Miastem i Gmina Leśna, Gminą Lubań, Gminą Miejską Lubań, Miastem i Gminą Lubomierz, Miastem i Gminą Lwówek Śląski, Miastem i Gminą Mirsk, Miastem i Gminą Nowogrodziec, Miastem i Gminą Olszyna, Gminą Osiecznica, Miastem i Gminą Pieńsk, Gminą Platerówka, Gminą Siekierczyn, Gminą Sulików, Miastem Świeradów Zdrój, Gminą Warta Bolesławiecka, Miastem i Gminą Węgliniec, Miastem i Gminą Wleń, Gminą Miejską Zawidów, Gminą Zgorzelec, Gminą Miejską Zgorzelec.

fot. UM Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec

Uzasadnieniem jest fakt, że „Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020” obejmuje okresem programowania lata 2014-2020. Okres programowania Strategii pokrywa się z okresem programowania budżetu Unii Europejskiej. Trwają już prace nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym (RPO) dla naszego województwa. Nowe zasady podziału środków z RPO na lata 2014-2020 opierają się po części na przekazaniu zadań, które do tej pory realizowane były na poziomie regionalnym, na poziom niższy (subregionalny, lokalny). Nowe zasady premiują duże miasta regionu lub partnerstwa gmin, które określą własne priorytetowe zadania i projekty, które mają być współfinansowane ze środków europejskich.

Zgodnie z przyjętą w Strategii delimitacją obszarów nasze cztery powiaty stanowią tzw. Zachodni Obszar Integracji (obszar D), który: „obejmuje tereny leżące przy zachodniej granicy regionu, o zagrożeniach związanych z przekształcaniem środowiska naturalnego i krajobrazu. Dużym zagrożeniem dla tego obszaru jest również postępująca depopulacja oraz wzrost bezrobocia związany z wyczerpywaniem się złóż węgla brunatnego. Transgraniczny charakter obszaru, wyrażający się silną lokalną współpracą – miasto Zgorzelec – Görlitz – stanowi szansę na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Szansą na zrównoważony rozwój Obszaru Zachodniego jest rekultywacja terenów powydobywczych i optymalne wykorzystanie walorów przyrodniczych obszaru we współpracy ze stroną niemiecką i czeską, jak również zapewnienie wsparcia dla MŚP i inwestorów oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i podnoszeniu jakości życia.” („Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020”, s. 27).

Samorządy naszego obszaru już w okresie przedakcesyjnym były skuteczne w pozyskiwaniu dofinansowania realizowanych zadań i projektów ze środków unijnych (Phare). Korzystanie z kolejnych programów współpracy transgranicznej (Interreg, EWT) udowadnia posiadanie doświadczenia we współpracy w realizacji projektów o charakterze zarówno bilateralnym, jak i wielostronnym. Aby otrzymać fundusze na realizację nowego instrumentu, konieczne będzie spełnienie określonych warunków, do których należą: przygotowanie Programu Działań; zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa; posiadanie odpowiedniej zdolności instytucjonalnej; podpisanie porozumienia do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w województwie z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym.

(informacja zlecona – UM Bolesławiec)