Obwieszczenie o przetargach nieograniczonych

logo-zaklady-ceramiczne-boleslawiec
fot. http://www.ceramicboleslawiec.com.pl/ Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” ogłaszają przetarg na sprzedaż prasy hydraulicznej, maszyny do szkliwienia oraz nieruchomości gruntowej.
istotne.pl 0 ceramika, przetarg, zakład

Reklama

Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” Sp. z o.o. w Bolesławcu, ul. T. Kościuszki 11 59-700 Bolesławiec, telefon 75-732-36-51, ogłaszają przetargi nieograniczony na sprzedaż

Przetarg pierwszy

 • prasa hydrauliczna Vincentini PH 30SG cena wywoławcza50 000 PLN (netto), słownie: pięćdziesiąt tysięcy PLN + VAT

Przetarg drugi

 • maszyna do szkliwienia Minor 2 firmy Sama cena wywoławcza 43 700 PLN (netto), słownie: czterdzieści trzy tysiące siedemset PLN + VAT
 • nieruchomości gruntowa (działka nr 132/13 IV obręb) cena wywoławcza 99 509 (brutto), słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięć PLN

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 11, 59-700 Bolesławiec w dniu 01 lipca 2014 roku o 8:00.

Sprzedawane składniki można obejrzeć od 09 czerwca 2014 do dnia 23 czerwca 2014 roku. Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami: Radosław Knichał telefon:604 515 877.

Przetarg pierwszy wadium6 150 PLN (prasa hydrauliczna Vincentini). Przetarg drugi wadium5 375 PLN (maszyna do szkliwienia) oraz9 950 PLN (nieruchomość gruntowa). Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 11, 59-700 Bolesławiec do dnia 27 czerwca 2014 roku.

Wysokość postąpienia w przypadku przetargu ustnego: przetarg pierwszy 615 PLN (prasa hydrauliczna Vincentini). Przetarg drugi 538 PLN (maszyna do szkliwienia) oraz 995 PLN (nieruchomość gruntowa).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem na kopercie „PRZETARG 30.06.2014” w sekretariacie Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” do dnia 30 czerwca 2014 roku, o godzinie 12:00.

Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta, oferowaną cenę, oświadczenie oferenta, że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu.

Pouczenie

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium
 • Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej
 • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty
 • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny
 • Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy
 • Nabywca, który nie zapłaci ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego traci prawo do wadium
 • W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie przetargu ustnego w drodze licytacji tego samego dnia, tj.: 01 lipca 2014 roku o godzinie 10:00
 • Przetarg może być unieważniony

(informacja zlecona: Z.C. Bolesławiec)

Reklama