22 tys. przedszkolaków, uczniów i słuchaczy rozpocznie nowy rok szkolny

Herb Legnicy
fot. Wikimedia Commons Miejska inauguracja roku szkolnego odbędzie się 1 września o godzinie 12:00 w Zespole Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego (ul. Grabskiego 14-22).
istotne.pl 0 edukacja, miasto legnica

Reklama

Podobnie jak w latach poprzednich, uczniowie legnickich szkół, osiągający sukcesy w nauce, działalności artystycznej lub sportowej, otrzymają stypendia przyznane przez prezydenta miasta.

W nadchodzącym nowym roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek rozlegnie się dla 19 200 uczniów i 2 700 słuchaczy legnickich placówek edukacyjnych. Miasto jest organem prowadzącym dla 90 placówek oświatowo-wychowawczych. To właśnie w nich kształci się absolutna większość młodych legniczan. W tegorocznym budżecie na wydatki związane z oświatą, edukacją i wychowaniem przeznaczonych jest ponad 180 mln zł. Do szkół niepublicznych uczęszcza ok. 2 180 uczniów i 2 600 słuchaczy. Miasto dofinansowuje ich działalność kwotą ok. 17 mln zł.

Wychowaniem i nauczaniem przedszkolnym objętych będzie prawie 3 400 dzieci, których absolutna większość (2 130) korzysta z placówek publicznych, prowadzonych przez miasto. Jest ich 15. Przedszkoli prywatnych działa w Legnicy 16. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, wszyscy chętni rodzice otrzymali dla swych pociech miejsca w przedszkolach. W naszym mieście wskaźnik objęcia wychowaniem przedszkolnym wynosi obecnie 95 proc. Średnia krajowa to ok. 72 proc.

Pod względem ilościowym w strukturze legnickiej oświaty dominują szkoły podstawowe. Kształcić się w nich będzie ponad 5 700 dzieci. W gimnazjach – ponad 2 700, w liceach ogólnokształcących – ponad 2 300, w technikach – ok. 2 100, w zasadniczych szkołach zawodowych – ok. 540, a w placówkach policealnych – ok. 2 270.

Od września naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych rozpoczną siedmiolatki (rocznik 2007) i sześciolatki urodzone w pierwszej połowie roku 2008. W szkołach podstawowych ogólnodostępnych utworzono łącznie 57 klas pierwszych dla 1 329 uczniów. W poprzednim roku szkolnym powstało 35 takich klas dla 864 uczniów. Legnickie podstawówki są dobrze przygotowane do przyjęcia sześciolatków zarówno pod względem ilości sal lekcyjnych, odrębnych miejsc do nauki i wypoczynku, wyposażenia sal dydaktycznych, stanu sanitariatów, wyposażenia świetlic, jak i kompetencji kadry pedagogicznej.

Pierwszy szkolny dzwonek rozlegnie się 1 września nie tylko dla uczniów, ale też dla ich nauczycieli i wychowawców. W legnickich placówkach oświatowych pracuje ok. 1 640 pedagogów. Kadra administracji oświatowej składa się z ponad 860 osób.

UM Legnica/ii

Reklama