Dofinansowanie do planu gospodarki niskoemisyjnej

Pieniądze
fot. Krzysztof Gwizdała Kwota udzielonego dofinansowania wynosi 56 440,00 zł i stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.
istotne.pl 0 ue, um bolesławiec

Reklama

Miasto Bolesławiec otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec”, w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013, w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Planowany, całkowity koszt realizacji projektu wynosi 66 400,00 zł. Kwota udzielonego dofinansowania wynosi 56 440,00 zł i stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.

Zgodnie z założeniami Plan gospodarki niskoemisyjnej powinien m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
  • a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).

Działania zawarte w Planie muszą być spójne z tworzonymi POP i PDK oraz w efekcie doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). Z uwagi na brak możliwości zaplanowania przez gminy konkretnych działań i budżetów na okres 7 lat samorządy mogą przedstawić w planach zakres działań operacyjnych obejmujących 3-4 lata. Przedstawione działania muszą być spójne z Wieloletnimi Prognozami Finansowymi WPF.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to strategiczny dokument, który – po jego opracowaniu i przyjęciu uchwałą Rady Miejskiej – będzie zwiększał możliwość pozyskania dofinansowania inwestycji i miękkich działań w latach 2014-2020 m.in. ze środków Unii Europejskiej. Swoim zasięgiem obejmie sektory:

  • zużycia energii w budynkach publicznych i niekomunalnych,
  • produkcji energii i dystrybucji ciepła,
  • oświetlenia ulicznego,
  • transportu miejskiego i publicznego,
  • gospodarki odpadami (fakultatywnie).
LogoLogofot. UM Bolesławiec

W ramach opracowywanego Planu stworzona zostanie baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację gazów cieplarnianych, ponadto przeprowadzone zostaną szkolenia dotyczące wdrażania i monitorowania Planu oraz działania promujące tworzenie Planu. Opracowane zostaną również elementy założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz oraz przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (gdy będzie wymagana).

informacja zlecona: UM Bolesławiec

Reklama