Można ubiegać się o obniżkę czynszu

pieniadze
fot. Krzysztof Gwizdała Osoby, które osiągają niskie dochody i zajmują lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec, mogą ubiegać się o obniżkę czynszu.
istotne.pl 0 urząd miasta, pieniądze, mzgm bolesławiec

Reklama

Obniżka czynszu udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej i dotyczy najemców lokali mieszkalnych, posiadających umowy najmu zawarte na czas nieokreślony. Obniżka dotyczy tylko czynszu, nie dotyczy opłat niezależnych od właściciela, tj. opłat za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.

Wysokość obniżki uzależniona jest od dochodów uzyskiwanych w gospodarstwie domowym najemcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Przy udzielaniu obniżki czynszu uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku, ogłaszanej przez Prezesa ZUS w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

Wysokość obniżki wynosi od 20 do 60% aktualnie obowiązującego czynszu i zależna jest także od wyposażenia technicznego lokalu (np. wyposażenie mieszkania w łazienkę, WC, centralne ogrzewanie, ciepłą wodę itp.).

Komu przysługuje obniżka:

 1. Najemcom, których średniomiesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:
  • w gospodarstwie jednoosobowym 200% najniższej emerytury
  • w gospodarstwie wieloosobowym 150% najniższej emerytury
   UWAGA!: Stawka najniżej emerytury ulega zmianie z dniem 1 marca każdego roku
 2. Najemcom, którzy:
  • posiadają ważną umowę najmu lokalu zawartą na czas nieokreślony
  • wywiązują się z ustalonych warunków spłaty zadłużenia, w przypadku posiadania zaległości.

Formularz wniosku wraz załącznikami o udzielenie obniżki czynszu z tytułu uzyskiwanych dochodów można pobrać bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu (przy ul. Dolne Młyny 23 w pokoju nr 13) lub ze strony internetowej: www.mzgm.boleslawiec.pl.

Obniżka naliczonego czynszu z tytułu uzyskiwania niskich dochodów nie wyklucza możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy. Obniżki czynszu naliczonego udziela się na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy, jeżeli sytuacja finansowa najemcy będzie to uzasadniać.

W pierwszym roku udzielenia obniżki nie jest brane pod uwagę kryterium powierzchni użytkowej lokalu. Obniżka czynszu w kolejnych latach przysługuje, gdy faktyczna powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu jest nie większa niż:

 1. 35,0 m² – dla 1 osoby
 2. 40,0 m² – dla 2 osób
 3. 45,0 m² – dla 3 osób
 4. 55,0 m² – dla 4 osób
 5. 65,0 m² – dla 5 osób
 6. 70,0 m² – dla 6 osób, a w razie zamieszkania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię tego lokalu o 5 m².

Powierzchnię, o której mowa powyżej, powiększa się o 15 m² jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Można dokonać zamiany wzajemnej na lokal o powierzchni spełniającej normy, obniżyć tym samym czynsz naliczony i nabyć uprawnienie do obniżki naliczonego czynszu z tytułu niskich dochodów. Obniżka czynszu nie przysługuje najemcom lokali socjalnych.

Szczegółowych informacji o obniżkach naliczonego czynszu można uzyskać pod numerem telefonu: 75 644 09 07.

(informacja zlecona: UM Bolesławiec)

Reklama