Kontrowersyjna ustawa „śmieciowa”

Kontrowersyjna ustawa „śmieciowa”
fot. B.org Radni Rady Miasta Bolesławiec wyrazili poparcie dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
istotne.pl urząd miasta, protest, prawo, sesja rm

Radni po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Miejskiej Inowrocławia, wyrażonym w uchwale nr XXIV/336/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie, w jakim ustawa ta nakłada na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów oraz wprowadza wymóg przystępowania kapitałowych spółek z udziałem gminy do tych przetargów, w całości popiera pogląd prezentowany przez Radę Miejską Inowrocławia.

Na skutek dodania do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przepisów:
– art. 6d, którym nałożony został na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów,
– i art. 6e stanowiącego, iż spółki z udziałem gminy mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na zlecenie gminy, w przypadku, gdy zostały wybrane w drodze przetargu,
wprowadzone zostało przez ustawodawcę ograniczenie możliwych sposobów realizacji przez gminę jej zadań własnych.

Ponadto kwestionowane przepisy stoją w oczywistej sprzeczności z zasadą wynikającą z prawa zamówień publicznych, wskazującą, że gmina, wykonując zadania własne z zakresu gospodarki komunalnej za pomocą spółki prawa handlowego utworzonej przez tę gminę, nie stosuje przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (zasada in house – oczywista w krajach Unii Europejskiej). Zasada ta tym bardziej odnosi się do samorządowych zakładów budżetowych.

Tymczasem ustawodawca, dodając art. 6e do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wymusza de facto na gminach przekształcenie samorządowych zakładów budżetowych w spółki komunalne. Przekształcenie to niesie za sobą znaczne nakłady finansowe, obciąża w istocie mieszkańców gmin, a nie daje jeszcze, wobec obowiązku przeprowadzenia przetargu, gwarancji, iż to gmina, a nie podmiot zewnętrzny, będzie dokonywała odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przepisy art. 6d w zakwestionowanym zakresie i art. 6e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach naruszają konstytucyjne zasady m.in. demokratycznego państwa prawnego, samodzielności gmin i poszanowania wiążącego RP prawa międzynarodowego.

Mając powyższe na względzie oraz fakt, iż wkrótce muszą zostać ogłoszone przetargi na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargi na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów, Rada Miasta Bolesławiec zwraca się do Trybunału Konstytucyjnego z uprzejmą prośbą o jak najszybsze rozpoznanie wniosku Rady Miejskiej Inowrocławia. Na rozstrzygnięcie Trybunału w przedmiotowej materii czeka wiele gmin w Polsce, które zainwestowały znaczne środki w utworzenie swoich jednostek organizacyjnych, których zadaniem statutowym jest gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ogłoszenie zaś przetargów może, przy wyborze firm zewnętrznych, w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, wywołać wiele nieodwracalnych skutków zarówno w sferze prawnej, jak i finansowej kondycji gmin.

(informacja zlecona)