Obwieszczenie o przetargu nieograniczonym

logo-zaklady-ceramiczne-boleslawiec
fot. http://www.ceramicboleslawiec.com.pl/ Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” ogłaszają przetarg na sprzedaż maszyny do szkliwienia i nieruchomości gruntowej.
istotne.pl 0 ceramika, przetarg, zakład

Reklama

Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” Sp z o.o. w Bolesławcu, ul. T. Kościuszki 11 59-700 Bolesławiec tel.75-732-36-51 ogłaszają przetarg nieograniczony na sprzedaż:

 • Maszyny do szkliwienia Minor 2 firmy. Sama cena wywoławcza 46 000 PLN netto (słownie: czterdzieści sześć tysięcy PLN) + VAT
 • Nieruchomości gruntowej (działka nr 132/13 IV obręb) cena wywoławcza 109 350 PLN brutto (słownie: sto dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt PLN)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” Sp. z o.o., przy ul. T. Kościuszki 11, 59-700 Bolesławiec w dniu 28 maja 2014 r. o godzinie 8:00.

Sprzedawane składniki można obejrzeć od 05 maja 2014 do dnia 25 maja 2014 r. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Radosław Knichał telefon: 604 515 877.

Wadium w wysokości:5 658 PLN (maszyna do szkliwienia),10 935 PLN (nieruchomość gruntowa) należy wpłacić w gotówce, w kasie Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” do dnia 26 maja 2014 r.

Wysokość postąpienia w przypadku przetargu ustnego: 565,8 PLN (maszyna do szkliwienia) 109,35 PLN Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec”(nieruchomość gruntowa).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem na kopercie „PRZETARG 28.05.2014” w sekretariacie Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 11, 59-700 Bolesławiec w terminie: do dnia 27 maja 2014 roku do 12:00.

Zakłady Ceramiczne Bolesławiec w Bolesławcu Sp z o.o. są związane ofertą do dnia 1 czerwca 2014 roku.

Oferta powinna zawierać

 • 1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta
 • 2. Oferowaną cenę
 • 3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu

Pouczenie

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium
 • Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej
 • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny
 • Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy
 • Nabywca, który nie zapłaci ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego traci prawo do wadium
 • W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie przetargu ustnego w drodze licytacji tego samego dnia, tj.: 28 maja 2014 r o godzinie 1000
 • Przetarg może być unieważniony

(informacja: Z.C. BOLESŁAWIEC)

Reklama