Rozbudują A4 i A18 oraz inne drogi. Jak postępują prace?

Autostrada A4
fot. GDDKiA Zarządca: – Plany rozbudowy sieci dróg krajowych w woj. dolnośląskim obejmą ponad 250 km dróg szybkiego ruchu. Powstaną również obwodnice realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic (PB100). Najważniejsze inwestycje są już na etapie prac przygotowawczych.
istotne.pl 183 a4, inwestycja, droga, a18, gddkia

Reklama

Wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował o postępach prac związanych z drogami w naszym regionie.

Drogi szybkiego ruchu

Droga ekspresowa S8 z Wrocławia do Kłodzka

Zakończyły się prace nad STEŚ [Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym – przyp. istotne.pl] dla trzech odcinków S8 od Wrocławia do Barda. Obecnie prowadzone są prace nad Koncepcją programową, trwa opracowanie analizy i prognozy ruchu.

Droga ekspresowa S8 od Wrocławia do Kłodzka będzie liczyła ok. 80 km. Realizacja trasy została podzielona na trzy odcinki:

  • Kłodzko – Ząbkowice Śląskie (w jego skład wchodzą pododcinki Kłodzko – Bardo i Bardo – Ząbkowice Śląskie),
  • Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki,
  • Łagiewniki – Wrocław (Magnice).

GDDKiA:

14 października br. otrzymaliśmy DŚU dla odcinka od Barda do Ząbkowic Śląskich, 30 sierpnia br. dla odcinka między Łagiewnikami a Wrocławiem, a 16 listopada – dla odcinka od Ząbkowic Śląskich do Łagiewnik.

I dodaje:

Kontynuacja prac projektowych dla pododcinka Bardo – Kłodzko będzie możliwa po analizie połączenia tego odcinka z planowaną obwodnicą Złotego Stoku w ciągu DK46.

Autostrada A4 od Krzyżowej do Wrocławia i S5 od Sobótki do Bolkowa

Drogowcy:

21 czerwca br. podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji dla budowy lub rozbudowy autostrady A4 na odcinku od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód/Stary Śleszów o długości ok. 80 km oraz budowy drogi ekspresowej S5 Bolków – Sobótka o długości ok. 50 km.

Oraz uzupełniają: – Obecnie trwa etap STEŚ, projektowane są warianty przebiegu autostrady A4 i drogi ekspresowej S5. W październiku br. rozpoczęła się całoroczna inwentaryzacja przyrodnicza. 10 stycznia 2022 r. rozpoczną się spotkania informacyjne ze społeczeństwem, na których zostaną zaprezentowane wstępne korytarze przebiegu A4 i S5. Spotkania zostaną zorganizowane dla 21 gmin, przez które przechodzą projektowane warianty tras, i potrwają do końca lutego.

Umowa na opracowanie dokumentacji dla odcinka A4 od Krzyżowej do Legnicy podpisana została 28 czerwca br. Autostrada A4 – na odcinku ok. 36 km – zostanie rozbudowana w istniejącym śladzie do dwóch jezdni wyposażonych w trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Miejscami będzie to budowa nowej jezdni równolegle do jezdni istniejącej, a miejscami rozbudowa jezdni istniejących. Obecnie trwa etap STEŚ, projektowane są warianty przebudowy autostrady. Jednocześnie trwa inwentaryzacja przyrodnicza.

Autostrada A18

Zarządca: – Umowa na prace projektowe została podpisana 9 października 2019 r. Wykonawca opracowuje projekt budowlany wraz z kompletem materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID, a także projektu wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej. Obecnie oczekujemy na wydanie DŚU.

W ramach zadania po dwóch stronach autostrady zostaną wybudowane pasy awaryjne o szerokości 3 m. Pozwoli to na dostosowanie do obowiązujących parametrów technicznych autostrady A18 na odcinku Krzyżowa – Golnice o długości 3,6 km oraz dowiązanie do realizowanej przebudowy autostrady A18 na odcinku Olszyna – Golnice (jezdnia południowa).

Program budowy 100 obwodnic

Obwodnica Głogowa w ciągu DK12

GDDKiA:

22 sierpnia 2018 r. podpisaliśmy umowę z firmą Transprojekt Gdański na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla budowy obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12. 17 czerwca br. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla inwestycji. Zweryfikowana została dokumentacja projektowa, w tym również analiza wielokryterialna, gdzie w oparciu o kryteria środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i techniczne został wskazany najkorzystniejszy wariant przebiegu przyszłej trasy. We wniosku o uzyskanie DŚU skierowanym do RDOŚ jako preferowany do dalszej realizacji wskazaliśmy wariant PN4, natomiast alternatywnie wariant PN5.

Dla inwestycji zakończyliśmy etap STEŚ i rozpoczęliśmy pracę nad Koncepcją Programową, w ramach której przygotowujemy obecnie programu robót geologicznych dla preferowanego wariantu.

Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości układu komunikacyjnego i stanowić będzie fragment połączenia nowo wybudowanych dróg ekspresowych S3 i S5 na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Obwodnica Głogowa pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta. Tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców. Głogów zyska nową przeprawę przez Odrę, co znacząco powinno skrócić czas potrzebny na przejazd przez miasto. Jednocześnie zachowane zostaną – zapewnia zarządca – najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Kaczorowa w ciągu DK3

Umowa na prace projektowe została podpisana 19 lipca 2019 r. W ramach realizacji projektu wykonawca (WYG International) przygotuje STEŚ dla obwodnicy Kaczorowa oraz materiały wymagane do wniosku o wydanie DŚU. Wykonawca w ramach realizowanego projektu zobowiązany jest także do przygotowania projektu budowlanego wraz z kompletem materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a także projektu wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej.

Obecnie trwają prace nad STEŚ, uzgadniane są przebiegi wariantów obwodnicy oraz trwa opracowanie analizy wielokryterialnej, która umożliwi dokonanie wyboru optymalnego przebiegu trasy.

Głównym celem budowy obwodnicy Kaczorowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego odbywającego się na kierunku Bolków – Jelenia Góra. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Kaczorowie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego – aż do granicy polsko-czeskiej, oraz dla ruchu regionalnego, ponieważ poprawie ulegnie połączenie Jeleniej Góry z węzłem S3 w Bolkowie.

Obwodnica Legnicy w ciągu DK94

Inwestycja o długości ok. 3,6 km jest realizowana przy współpracy z Miastem Legnica. GDDKiA odpowiada za odcinek o długości ok. 2,8 km na terenie pozamiejskim. 3 grudnia 2020 r. podpisana została umowa z firmą IVIA na realizację Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). W maju br. przeprowadzone zostały pomiary ruchu i w trakcie opracowywania jest analiza i prognoza ruchu.

Drogowcy: – Podstawowym celem budowy obwodnicy Legnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze ścisłego centrum miasta. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego w samej Legnicy. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, biegnącego zarówno w układzie wschód-zachód, wzdłuż drogi krajowej nr 94, jak i od północy (od Lubina). Usprawni też połączenie tego kierunku z autostradą A4.

Obwodnica Międzyborza w ciągu DK25

7 czerwca br. podpisaliśmy umowę z firmą Multiconsult Polska na prace przygotowawcze dla budowy obwodnicy Międzyborza. Trasa powstanie w nowym śladzie i będzie miała długość ok. 8 km. W ramach inwestycji zostanie zaprojektowana, a następnie wybudowana droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) ze skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi i dojazdowymi. Wybudowane zostaną również obiekty inżynierskie, elementy ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD).

Obecnie trwają prace nad wykonaniem analizy i prognozy ruchu.

Urząd:

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Międzyborza wraz z obejściem sąsiadujących miejscowości Ose, Górzyca i Oska Piła w ciągu drogi krajowej nr 25. Pozwoli ona na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego łączącego drogę ekspresową S8 z nowo wybudowaną obwodnicą Ostrowa Wielkopolskiego, będącą jednym z pierwszych fragmentów drogi ekspresowej S11. Obwodnica Międzyborza pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta, charakteryzującego się ścisłą zabudową mieszkaniową, oraz wyprowadzenie ruchu poza tereny zabudowane w miejscowościach Ose, Górzyca i Oska Piła. Wpłynie to na poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwa użytkowników dróg i mieszkańców Międzyborza oraz sąsiadujących miejscowości.

Obwodnica Milicza w ciągu DK15

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: – 19 lutego 2021 r. podpisaliśmy umowę z firmą IVIA na opracowanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Milcza. W maju br. rozpoczęły się prace związane z wykonywaniem pomiarów ruchu. Obecnie kontynuowane są prace projektowe i inwentaryzacja przyrodnicza.

I dodaje:

Podstawowym celem budowy obwodnicy Milicza jest wyprowadzenie ruchu, jaki koncentruje się w mieście z uwagi na przebieg drogi krajowej nr 15 przez centrum Milicza. Ruch odbywa się na osi północ-południe pomiędzy Jarocinem (w ciągu drogi krajowej nr 11) a Trzebnicą (w ciągu drogi krajowej nr 5). Oba korytarze są ważnymi arteriami drogowymi, które są stopniowo przebudowywane do standardu drogi ekspresowej. Natomiast patrząc szerzej, jest to również jeden z ważnych korytarzy pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem.

Obwodnica Oławy w ciągu DK94

GDDKiA:

14 września br. podpisaliśmy umowę z firmą SWECO ENGINEERING na stworzenie dokumentacji dla obwodnicy Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94.

Przeprowadzone zostały pomiary, na podstawie których opracowana została analiza i prognoza ruchu. […] Obecnie trwa inwentaryzacja przyrodnicza.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Oławy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście z drogi krajowej nr 94, która jest drogą alternatywną dla autostrady A4. W sytuacji występowania utrudnień na A4 duży ruch koncentruje się w Oławie. Ponadto budowa obwodnicy poprawi dostęp do Oławskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej. Nowo wybudowana obwodnica pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z Oławy, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta.

Obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46

Drogowcy:

28 lipca br. podpisaliśmy umowę z Biurem Projektowym BBKS Projekt na stworzenie dokumentacji dla obwodnicy Złotego Stoku w ciągu DK46.

Trwa opracowanie dokumentacji STEŚ. Rozpoczęły się już spotkania informacyjne dla mieszkańców, podczas których zaprezentowane zostały proponowane przez wykonawcę wstępne korytarze przebiegu obwodnicy. Spotkania będą kontynuowane również w styczniu 2022 r.

Głównym celem budowy obwodnicy Złotego Stoku jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który generuje droga krajowa nr 46. Jest to ruch kierujący się od Opola i autostrady A4 w kierunku Kotliny Kłodzkiej i dalej: do przejścia granicznego w Kudowie-Zdroju. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększy się dostępność do bazy turystycznej w regionie.

Reklama