tekst zlecony

Rozwiązanie umowy o pracę – podstawowe informacje

Rozwiązanie umowy o pracę – podstawowe informacje
fot. Krzysztof Gwizdała Zakończenie stosunku pracy wymaga odpowiedniej formy. Obowiązki w tym zakresie ma zarówno pracodawca, jak i pracownik.
istotne.pl 1 praca, umowa, miasto zgorzelec

Reklama

Wszelkie dyskusyjne kwestie związane z wypowiedzeniem rozstrzyga się na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Niemniej – decydując się na rozwiązanie umowy o pracę lub otrzymując wypowiedzenie – warto znać swoje prawa i obowiązki.

Prawo pracy a obowiązki stron stosunku pracy

Zarówno nawiązanie stosunku pracy, jak i rozwiązanie go odbywa się w formie pisemnej – czy jest to wypowiedzenie czy rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Podstawą jest wówczas oświadczenie jednej ze stron, a wypowiedzenie następuje z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Stosunek pracy może również ustać wskutek wygaśnięcia umowy, zawartej na określony czas. Oczywiście firmy czy korporacje mają opracowane wewnętrzne postanowienia i regulaminy, również te związane ze stosunkiem pracy. Niemniej warto wiedzieć, że owe postanowienia nie mogą kolidować z zapisami kodeksu ani też nie mogą być mniej korzystne aniżeli postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych. Warto także wiedzieć, że każda (zwłaszcza problematyczna) sytuacja może wymagać indywidualnego rozpatrzenia pod kątem zgodności z przepisami prawa. Prawem pracy zajmują się kancelarie, wyspecjalizowane w tym zakresie. Może to być adwokat prawa pracy we Wrocławiu czy innych miastach Polski. Wątpliwości zawsze warto rozwiać, konsultując się ze specjalistami, gdyż prawo pracy to rozległa i skomplikowana dziedzina. Więcej tutaj: https://wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl/adwokat-wroclaw/.

Kodeks pracy – prawa i obowiązki pracowników

Według podstawowej zasady prawa pracy – najważniejszym obowiązkiem każdego pracownika jest oczywiście świadczenie pracy. Niemniej w przypadku rozwiązania umowy o pracę bardzo często pracodawca nie chce, aby zwolniony pracownik świadczył tę pracę w okresie wypowiedzenia. Mimo niewykonywania obowiązków pracowniczych w tym czasie pracownik otrzymuje wynagrodzenie. Jednakże trzeba pamiętać, że w tym okresie obowiązkiem pracownika jest pozostawanie do dyspozycji pracodawcy i w razie konieczności podjęcie świadczenia pracy na jego rzecz. Przepisy kodeksu przewidują jednak tak zwane jednostronne rozwiązanie umowy przez pracodawcę, co wiąże się z tym, że pracownik nie świadczy pracy w okresie wypowiedzenia i nie może się o to nawet ubiegać. Pracownikowi przysługują natomiast 2 lub 3 wolne dni (w zależności od okresu wypowiedzenia), które można przeznaczyć na poszukiwanie nowej pracy.

Wypowiedzenie umowy, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, okres wypowiedzenia

Możliwa jest sytuacja, w której dochodzi do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia – następuje to, kiedy stosunek pracy zostaje zerwany z winy pracownika. Działa to oczywiście w obie strony: jeżeli to pracodawca rażąco naruszy swoje obowiązki wobec pracownika, ten może wówczas rozwiązać stosunek pracy w trybie natychmiastowym. Standardowy tryb rozwiązania stosunku pracy przewiduje obowiązek zachowania okresu wypowiedzenia. Jak już wspomnieliśmy w poprzednim akapicie – pracodawca zazwyczaj decyduje się na zwolnienie w tym czasie pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Nasuwa się także pytanie: ile trwa okres wypowiedzenia?

Regulują to zapisy Kodeksu pracy, a mianowicie art. 36 Kodeksu. W rozumieniu ustawy okres wypowiedzenia wynosi:

  • 2 tygodnie – w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
  • 1 miesiąc – w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy
  • 3 miesiące – w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia postrzegany jest w świetle prawa jako okres zatrudnienia, a zatem pracodawca odprowadza w tym czasie wszelkiego rodzaju składki do ubezpieczeń społecznych, a ponadto wypłaca standardowe wynagrodzenie.

Reklama