materiał promocyjny

Jak długo trwa proces upadłości konsumenckiej?

Pieniądze
fot. Krzysztof Gwizdała Coraz więcej osób zachęconych złagodzeniem przepisów prawa upadłościowego, decyduje się na ten krok, nie radząc sobie ze swoimi zobowiązaniami finansowymi. Możliwe, że w dobie galopującej inflacji osób borykających się z rosnącym zadłużeniem będzie coraz więcej.
istotne.pl 1 pieniądze, pożyczka

Reklama

Z czym wiąże się upadłość konsumencka i ile może potrwać od momentu złożenia wniosku w sądzie upadłościowym, odpowiemy w poniższym artykule.

Czym jest upadłość konsumencka?

Termin upadłość konsumencka jest dość powszechnie znany, ale nie zawsze wiemy, czym ona faktycznie jest. Upadłość konsumencka to sytuacja, w której dłużnik traci płynność finansową na skutek losowej sytuacji, utraty pracy lub po prostu nierozważnego rozporządzania swoim budżetem. Zdarzają się również przypadki, w których dłużnicy przez rażącą niedbałość powiększają swoje zadłużenie.

W każdym z wymienionych przypadków dłużnik lub jego wierzyciel składają wniosek do sądu upadłościowego o wszczęcie postępowania. Ile zatem trwa każdy z etapów upadłości konsumenckiej?

Ile trwa rozpatrzenie wniosku?

Wszczęcie procedury postępowania upadłościowego rozpoczyna się na wniosek konsumenta, jego pełnomocnika bądź jego wierzyciela. Składany jest do sądu upadłościowego, gdzie zostanie sprawdzony pod względem formalnym i merytorycznym. Jeśli, wniosek nie zawiera błędów wymagających korekty, etap ten nie powinien trwać dłużej niż 2 miesiące. W przypadku, gdzie wcześniej wszczęte było postępowanie egzekucyjne, zostaje ono zawieszone, a po uprawomocnieniu się postanowienia zostaje umorzone. Majątek upadłego zostaje masą upadłościową, którą zarządza od teraz syndyk.

Jak długo trwa właściwe postępowanie upadłościowe?

Bardzo trudno określić jednoznacznie czas trwania tego etapu, ponieważ zależy to od skrajnie różnych sytuacji, w których znajdują się bankrutujący konsumenci. W momencie, w którym sąd przyznaje syndyka, rozpoczyna się żmudny proces likwidacji majątku konsumenta. W procesie tym syndyk ustala, co wchodzi w skład masy upadłościowej (ruchomości i nieruchomości), ilu posiada wierzycieli i na jakie kwoty opiewają długi wobec poszczególnych wierzycieli.

Na tym etapie dochodzi również do unieważnienia umów przeniesienia własności z dłużnika na członków jego rodziny, zawartych na 6 miesięcy przed ogłoszeniem upadłości i unieważnienia wszelkich umów sprzedaży lub darowizny, które zostały zawarte na rok przed ogłoszeniem upadłości. Rolą syndyka jest również zajęcie konta bankowego dłużnika, z którego upadły może korzystać w bardzo ograniczonym stopniu, do dyspozycji zadłużonego pozostaje jedynie sumę na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych dłużnika i jego rodziny. W tej fazie następuje spieniężenie majątku przez syndyka, które powinno nastąpić w ciągu kilkunastu miesięcy. W momencie, gdy w skład majątku upadłego wchodzą składniki trudne do spieniężenia (np. posiadanie lub udział w mało atrakcyjnej nieruchomości), to czas trwania właściwego postępowania upadłościowego może potrwać nawet kilka lat.

Plan spłaty

Gdy podział funduszy z masy upadłościowej zostanie dokonany wchodzimy w kolejną fazę, jaką jest plan spłaty wierzycieli. Sąd ustala wysokość kwot spłaty wierzycieli oraz czas ich trwania. Spłata może być rozpisana na okres 12, 24 lub 36 miesięcy. Po terminowym zrealizowaniu planu spłaty i po złożeniu przez upadłego corocznego sprawozdania, zobowiązania, które nie zostały zaspokojone w wyniku realizacji planu spłaty, zostają przez sąd umorzone.

Realny czas trwania procesu upadłości konsumenckiej

Czas trwania całego procesu upadłościowego zależy od wielu czynników i może trwać nawet 5 do 10 lat. Aby uniknąć tego typu sytuacji, warto w pierwszej kolejności skontaktować się ze swoimi wierzycielami i renegocjować zawarte umowy kredytów gotówkowych czy pożyczek online.

Reklama