Problem z reklamacjami po parkowaniu przy Jeleniogórskiej? Czytelnik: „To nadużycie”

Formularz
fot. Czytelnik (zrzut ekranu formularza) Czytelnikowi nie podoba się to, że musi przekazać numer PESEL przy składaniu reklamacji. Firma wyjaśnia, że jest to niezbędne przy załatwianiu sprawy drogą elektroniczną.
istotne.pl 183 parkowanie

Reklama

W mailu do redakcji Czytelnik napisał:

Przed świętami zaparkowałem samochód na terenie centrum handlowego przy ul. Jeleniogórskiej (przy szpitalu). Niestety był problem z wydrukowaniem biletu. […] parkometry te pozostawiają wiele do życzenia.

I dodał:

Po kolejnej nieudanej próbie dałem sobie spokój, bo musiałem szybko zrobić zakupy. Jak wróciłem, to miałem na aucie, pod wycieraczką, karę za brak biletu parkingowego.

Oczywiście istnieje możliwość zgłoszenia reklamacji, tym bardziej że mam paragony i faktury z zakupów, co świadczy o tym, że byłem w tam na zakupach, a nie że chciałem skorzystać z darmowego parkingu.

Czytelnik chciał złożył reklamację, ale zrezygnował. Dlaczego? Zgłaszający wyjaśnia:

Bo uznałem, że na tym etapie firma ATPark, odpowiadająca za parkometry, w formularzu reklamacji wymaga zbyt wielu danych osobowych, jak na przykład PESEL-u! Pytanie: po co im tyle szczegółowych danych? Powinien wystarczyć kontakt, tj. nr telefonu, mail, bo przecież i tak wszystko załatwiane jest drogą elektroniczną.

Oraz uzupełnia: – Nie ufam tej firmie, bo nie mam pewności, w jaki sposób moje dane będą wykorzystywane. Uważam, że wymaganie podania tak szczegółowych informacji to nadużycie.

Oficjalnie zapytaliśmy o to wspomnianą spółkę:

W jakim celu jest wymagane podawanie numeru PESEL przy składaniu reklamacji?

Otrzymaliśmy z Zespołu Obsługi Reklamacji ATPark taką oto odpowiedź:

W myśl obowiązujących przepisów przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, gdy spełniona jest co najmniej jedna z określonych w art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rozporządzenie RODO) materialnych przesłanek przetwarzania danych osobowych. Według wskazanego wyżej przepisu przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie, gdy zostanie spełniony jeden z wymienionych warunków:
a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Obowiązek rozpatrzenia reklamacji najemcy miejsca parkingowego wynika z obowiązującego Regulaminu. Dane wymagane od składających reklamację najemców miejsc parkingowych są danymi identyfikującymi daną osobę. Wskazać należy, iż imię i nazwisko, nawet w powiązaniu z adresem e-mail, nie są danymi wystarczającymi do identyfikacji zgłaszającego reklamację. Zgodnie z obowiązującymi zasadami składania reklamacji, aby pozyskiwane przez spółkę dane nie stanowiły danych nadmiarowych, zgłaszający reklamację ma prawo wyboru danych identyfikujących jego osobę. Za pośrednictwem internetowego systemu reklamacyjnego ATPARK spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. zgłaszający reklamację podaje swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL, natomiast w przypadku wyboru danej identyfikującej w postaci miejsca zamieszkania, zgłaszający reklamację proszony jest o wystosowanie reklamacji drogę pisemną na adres siedziby spółki. Oczywistym jest, iż identyfikacja zgłaszającego reklamację jest konieczna i służy realizacji reklamacji. Wskazać należy, iż imię w połączeniu z nazwiskiem stanowi daną powtarzalną, stąd w przypadku potencjalnych roszczeń spółki wobec dwóch osób noszących identyczne imiona i nazwiska podanie numeru PESEL lub adresu zamieszkania pozwala na przypisanie reklamacji do właściwej osoby. Uznać zatem należy, iż przetwarzanie danych w postaci imienia i nazwiska i numeru PESEL/adresu zamieszkania ma na celu realizację uzasadnionego interesu zgłaszającego reklamację. Możliwość wyboru przez zgłaszającego reklamację podania danej identyfikującej w postaci adresu zamieszkania umożliwia zgłoszenie reklamacji także osobom nieposiadającym numeru PESEL. Wskazać przy tym należy, iż żaden z obowiązujących przepisów nie nakłada na przedsiębiorcy obowiązku rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, zatem wybór drogi reklamacyjnej, a co za tym idzie – wyrażenia zgody na udostępnienie spółce danych osobowych: numeru PESEL lub adresu zamieszkania, należy do zgłaszającego reklamację.

Podkreślić należy, iż reprezentowana spółka jako administrator danych osobowych stoi na stanowisku, iż nadrzędną zasadą przy pozyskiwaniu danych osobowych jest zasada minimalizacji, a więc ATPARK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ogranicza ilość pozyskiwanych i przetwarzanych identyfikatorów osoby fizycznej. Proszę zwrócić uwagę, iż spółka nie domaga się przykładowo podania numeru i serii dowodu osobistego.

Uznać zatem należy, iż dane osobowe zgłaszających reklamację zbierane są zgodnie z treścią art. 5 rozporządzenia RODO, a więc w celu konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym (identyfikacja zgłaszającego reklamację, rozpatrzenie reklamacji), jak również jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów (minimalizacja danych).

Reklama