Galopujące ceny energii, gazu i żywności. Można ubiegać się o dodatek osłonowy

Galopujące ceny energii, gazu i żywności. Można ubiegać się o dodatek osłonowy
fot. unsplash.com (KWON JUNHO) Jak informuje bolesławiecki magistrat, od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.
istotne.pl 183 pieniądze, um bolesławiec

Reklama

Magistraccy urzędnicy:

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

* Dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Jakie będą wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego?

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2100 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 2–3-osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4–5-osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek nie przysługuje.

Urząd:

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

  • elektronicznieod stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r., podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego;
  • tradycyjnie (papierowo)od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

Gdzie można będzie składać wnioski?

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu – Dział Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych, ul. Cicha 7, pokój nr 1.

Skąd wziąć formularz wniosku?

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie można pobrać:

Urzędnicy dodają:

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 75 645 78 11 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14:30.

Kiedy wypłacany będzie dodatek?

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Ustalenie prawa do dodatku osłonowego

Przez gospodarstwo domowe rozumie się: osobę fizyczną, samotnie zamieszkującą i gospodarującą lub osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo wieloosobowe). Wysokość przeciętnego, miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w przedostatnim roku kalendarzowym w przypadku wniosków złożonych do 31 lipca 2022 r., tj. za rok 2020, a w przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia 2022 r. na podstawie dochodów osiągniętych w ostatnim roku kalendarzowym, tj. za rok 2021. Wyliczenie dochodu odbywa się na podstawie definicji dochodu i sposobie wyliczania z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wnioski złożone po 31 października 2022 pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Reklama