Podwyżka dla wójta Andrzeja Dutkowskiego. Wiemy, ile będzie zarabiał

Podwyżka dla wójta Andrzeja Dutkowskiego. Wiemy, ile będzie zarabiał
fot. Krzysztof Gwizdała Rada Gminy Bolesławiec podjęła uchwałę „w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bolesławiec”.
istotne.pl 183 andrzej dutkowski

Reklama

Włodarz Gminy Bolesławiec Andrzej Dutkowski decyzją Rady Gminy Bolesławiec będzie zarabiał więcej, bo około 19 tys. zł brutto. Jak czytamy w samej uchwale:

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Bolesławiec w następującej wysokości:
  1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 250,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100),
  2. dodatek funkcyjny w kwocie 3 150,00 zł (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100),
  3. dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
[…] Wójtowi Gminy, zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W uzasadnieniu zaś napisano:

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, ustalenie wysokości wynagrodzenia wójta należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Zasady wynagradzania wójta określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które uzależnia wysokość kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego m.in. od liczby mieszkańców gminy. Zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem (tabela I Stanowiska wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw) w gminach do 15 tysięcy mieszkańców, określono wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny w wysokości:

  1. wynagrodzenie zasadnicze maksymalny poziom 10 250,00 zł,
  2. stawka dodatku funkcyjnego do 3 150,00 zł.

Obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia wójta zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest dodatek za wieloletnią pracę tzw. dodatek stażowy.

Zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia wysokość dodatku specjalnego przysługuje w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych stwierdza, że wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa przysługuje dodatek specjalny. Dodatek specjalny jest obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia wójta.

Reklama