Ścieki w Bobrze: jakie substancje trafiły do naszej rzeki? Co nowego w tej sprawie?

Bóbr po intensywnych deszczach
fot. istotne.pl Wracamy do głośnego tematu.
istotne.pl 183 bóbr, ścieki, wioś zielona góra

Reklama

Co dzieje się w tej sprawie?

Mirosław Ganecki, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, dla istotne.pl:

W dniu 6 lipca 2022 r. Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję (...) wstrzymującą działalność instalacji – oczyszczalni ścieków eksploatowanej przez Heinen Sp. z o.o., ul. Fabryczna 8 w Lesznie Górnym, w zakresie odprowadzania ścieków do odbiornika – kanału energetycznego rzeki Bóbr w km 111+200 ze względu na naruszenie warunków określonych w punkcie I pozwolenia wodnoprawnego z dnia 3 lutego 2016 r. (…), wydanego przez Starostę Żagańskiego, co stwarza zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo zagrożenie zniszczenia środowiska.

Szef WIOŚ-u w Zielonej Górze wyjaśnia:

W czasie od maja 2022 r. do chwili obecnej przeprowadzone zostały dwie interwencyjne kontrole w przedmiotowej Spółce. Kontrole wykazały, że przedsiębiorstwo Heinen Sp. z o.o. odprowadza ścieki, które nie odpowiadają parametrom, które zostały określone w posiadanym przez Spółkę pozwoleniu wodnoprawnym. Wykonano trzy badania próbek ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do kanału energetycznego rzeki Bóbr.

Co stwierdzono?

Lubuska instytucja:

Stwierdzone przekroczenia dotyczyły parametrów: zawiesiny ogólnej, BZT5, ChZT-Cr, azotu amonowego, azotu ogólnego, fosforu ogólnego.

W ostatniej próbce ścieków, pobranej w dniu 5 lipca 2022 r. z przedmiotowej oczyszczalni, oprócz przekroczeń parametrów, takich jak zawiesiny ogólne, ChZT-Cr, azot ogólny, azot amonowy, nie wykazano przekroczeń dla chromu ogólnego i chromu+6. Wykonane dodatkowe pomiary oznaczeń kadmu i ołowiu określiły ich stężenie jako poniżej zakresu roboczego metody badawczej wykonywanej w laboratorium pomiarowym.

Jakie konsekwencje może ponieść niemiecka firma?

WIOŚ: – Do chwili obecnej Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ustalił opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska niezgodnie z zapisami pozwolenia wodnoprawnego za lata 2016, 2018–2020. Opłaty zostały ustalone na podstawie wyników badań automonitoringowych wykonywanych na zlecenie Heinen Sp. z o.o. z Leszna Górnego. Łącznie opłaty podwyższone za wskazane lata wynoszą 120.497,00 zł.

Oraz uzupełnia:

Od decyzji LWIOŚ z dnia 6 lipca 2022 r., przysługuje przedsiębiorstwu Heinen Sp. z o.o. w Lesznie Górnym prawo złożenia odwołania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie za pośrednictwem LWIOŚ w terminie 14 dni od daty doręczenia. Złożenie odwołania nie wstrzymuje wykonalności decyzji.

Więcej o sprawie w materiale Bóbr zanieczyszczany przez niemiecką firmę. Śledztwo dziennikarki TVN24 zwraca uwagę prokuratury!

Reklama