Prezydent Piotr Roman z podwyżką? Wiemy jaką. Wkrótce decyzja Rady

Prezydent Piotr Roman z podwyżką? Wiemy jaką. Wkrótce decyzja Rady
fot. istotne.pl Sprawą rajcy zajmą się na najbliższej sesji Rady Miasta Bolesławiec.
istotne.pl 183 piotr roman, pieniądze, sesja rm

Reklama

W czasie najbliższego posiedzenia Rady Miasta Bolesławiec samorządowcy będą głosować nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec. W dokumencie czytamy m.in.:

[…] Ustala się miesięczne wynagrodzenie Prezydenta Miasta Bolesławiec w następującej wysokości:

  1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 770,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100);
  2. dodatek funkcyjny w kwocie 3 450,00 zł (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100);
  3. dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

W uzasadnieniu zaś zapisano:

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, ustalenie wysokości wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta) należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Zasady wynagradzania wójta (burmistrza, prezydenta) określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które uzależnia wysokość kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego m.in. od liczby mieszkańców gminy.

Zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem (tabela I Stanowiska wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw w miastach do 300 tysięcy mieszkańców) oraz z § 6 tego rozporządzenia (wysokość dodatku specjalnego przysługująca w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego). Zgodnie z art. 36 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa przysługuje dodatek specjalny, który jest obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia wójta.

Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek specjalny ustalono w wysokości:

  1. wynagrodzenie zasadnicze 10 770,00 zł;
  2. stawka dodatku funkcyjnego 3 450,00 zł;
  3. dodatek specjalny 4 266 zł.

Prezydentowi Miasta, zgodnie z właściwymi przepisami, przysługują ponadto: dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne [podkreślenia – istotne.pl].

Reklama