Nowe stawki za śmieci w gminie Bolesławiec

Urząd Gminy Bolesławiec
fot. istotne.pl Urząd ostrzega: – W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów opłata wzrośnie czterokrotnie.
istotne.pl 183 gmina bolesławiec

Reklama

Jak czytamy na stronie Gminy Bolesławiec:

Wójt Gminy Bolesławiec informuje, że z dniem 1 lipca 2022 roku weszły w życie nowe przepisy regulujące system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec dotyczące wyłącznie tzw. nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Jakie stawki obowiązują od 1 lipca?

Za pojemnik lub worek o pojemności:

  • 20 l – 25,00 zł,
  • 240 l – 50,00 zł,
  • 1100 l – 230,00 zł.

Urząd ostrzega: – W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów opłata wzrośnie czterokrotnie.

Oraz zaznacza:

W miejsce dotychczasowego naliczania miesięcznej opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów danej frakcji, wprowadzone zostało naliczanie opłaty za każdorazowy, zgodny z częstotliwością określoną w harmonogramie wywozu odpadów, odbiór pojemnika każdej z pięciu obowiązkowych frakcji:

  1. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – częstotliwość odbioru: raz na 2 tygodnie,
  2. papieru – częstotliwość odbioru: raz na 8 tygodni,
  3. tworzyw sztucznych i metali – częstotliwość odbioru: raz na 4 tygodnie,
  4. szkła – częstotliwość odbioru: raz na 8 tygodni,
  5. bioodpadów – częstotliwość odbioru: raz na 2 tygodnie.

UWAGA!

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy chcą zaktualizować liczbę i rodzaj pojemników służących zbiórce odpadów komunalnych powstających na ich nieruchomościach, powinni w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia 2022 r. złożyć w tut. Urzędzie nową deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyliczą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według faktycznego stanu na nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pod numerem telefonu 75 732 32 21-23, wew. 121.

Reklama