Pieniądze za pomoc uchodźcom z Ukrainy: jest możliwość przedłużenia wypłaty

Urząd Miasta i flaga Ukrainy
fot. UM Bolesławiec Urząd Miasta Bolesławiec informuje o szczegółach.
istotne.pl 183 wojna, ukraina, um bolesławiec

Reklama

Bolesławiecki magistrat informuje, że istnieje możliwość przedłużenia wypłaty świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy na okres dłuższy niż 120 dni:

(…) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022 r., poz. 1336):

 1. Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:
  1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
  2. posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
  3. ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
  4. jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
  5. samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
  6. jest osobą małoletnią.
 2. Świadczenie, o którym mowa w pkt 1:
  1. pkt 1 i 2 – przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;
  2. pkt 4 – przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;
  3. pkt 5 – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
  4. pkt 6 – przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Samorząd dodaje:

Świadczenie o przedłużenie świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni jest przyznawane na podstawie złożonego wniosku, za okres faktycznego zapewniania, na własny koszt, zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, i jest wypłacane z dołu.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy jednostki organizacyjnej gminy lub gminnej osoby prawnej.

Reklama