Najwyższa Izba Kontroli krytycznie o programie rewitalizacji Bolesławca

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie o programie rewitalizacji Bolesławca
fot. Krzysztof Gwizdała W badanym okresie (2017-2020) program rewitalizacji był realizowany niezgodnie z przyjętymi założeniami. W okresie 2017-2020 (do końca września) zakończono realizację tylko pięciu z 16 planowanych na lata 2017-2019 przedsięwzięć oraz trzech z 24, których zakończenie planowane było do końca 2020 r.
istotne.pl 1 rewitalizacja, raport, nik

Reklama

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała raport dotyczący rewitalizacji w 17 miastach, w tym w Bolesławcu. Wyniki kontroli nie są najlepsze. Poniżej kilka przykładów, które NIK publikuje w dokumencie.

Komitet praktycznie niewiele zrobił

W naszym mieście w latach 2017–2020 Komitet Rewitalizacji nie był w pełni zaangażowany w proces rewitalizacji. Oprócz trzech spotkań nie wykonywał od dnia powołania żadnych zadań związanych z rewitalizacją. Tym samym ograniczony był także udział interesariuszy w pracach tego Komitetu.

Projekty poza obszarem rewitalizacji

W mieście Bolesławiec ujęto projekty zlokalizowane poza obszarem rewitalizacji, bez uzasadnienia w zakresie zasadności ich ujęcia w Gminnym Programie Rewitalizacji (GPR). Było to niezgodne z art. 15 ust. 3 ustawy o rewitalizacji, który stanowi, że przedsięwzięcia rewitalizacyjne zamieszczone w gminnym programie rewitalizacji mogły być realizowane również poza obszarem rewitalizacji, jeżeli wynikało to z ich specyfiki.

Wybiórcze inwestycje nastawione na szybki efekt

Przedsięwzięcia realizowane w ramach GPR dotyczyły głównie wybiórczych inwestycji, nastawionych jedynie na szybki efekt poprawy estetyki przestrzeni. Skupione one były na działaniach remontowych, modernizacyjnych, które nie skutkowały zmianami strukturalnymi na obszarze rewitalizacji. Przedsięwzięcia społeczne realizowane były w marginalnym zakresie. Dla działań dotyczących rewitalizacji zlokalizowanych poza tym obszarem nie wskazano uzasadnienia, że służą one realizacji celów wynikających z GPR. Zadania realizowane poprzez projekt E-aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec nie były skoncentrowane na rozwiązaniu problemów obszaru rewitalizacji. W konsekwencji podejmowane dotychczas działania nie doprowadziły do realizacji większości przedsięwzięć ujętych w GPR, w tym również tych, dla których wskazano finansowanie wyłącznie ze środków własnych. W okresie 2017-2020 (do końca września) zakończono realizację tylko pięciu z 16 planowanych na lata 2017-2019 przedsięwzięć oraz trzech z 24, których zakończenie planowane było do końca 2020 r. Ponadto zakres rzeczowy czterech z nich nie został w pełni zrealizowany.

Nieprawidłowości przy przetargu

W mieście Bolesławiec przy realizacji jednego z przedsięwzięć rewitalizacyjnych stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczyły one nierzetelnego sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; dokonaniu zmiany w umowie, pomimo braku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; zleceniu w dodatkowej umowie wykonania części zadania, pomimo że wg rysunku projektowego elementy te stanowiły zadanie zlecone do wykonania w zamówieniu podstawowym; bezpodstawnym zwrocie wykonawcy kosztów wejścia na teren budowy. Zasadniczo wydatki na przedsięwzięcia rewitalizacyjne, ewidencjonowano z zachowaniem zasad wynikających z obowiązujących przepisów. Dla środków pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową. W mieście Bolesławiec ewidencja środków dla jednego z projektów, który otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, prowadzona była bez wyodrębnienia rodzajów i wysokości wydatków poniesionych z poszczególnych źródeł finansowania.

Więcej informacji w raporcie NIK: www.nik.gov.pl/aktualnosci/programy-rewitalizacji.html

Reklama