Obostrzenia na granicy. Co z testami i kwarantanną?

Straż Graniczna
fot. Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej opublikował komunikat dotyczący obostrzeń na granicach zewnętrznych i wewnętrznych UE/Schengen w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2.
istotne.pl 183 straż graniczna, koronawirus, obostrzenia

Reklama

Mundurowi:

Zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 15.12.2021 r. do 31.01.2022 r. – każda osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącą granicę zewnętrzną (co do zasady) jest zobligowana do okazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (w języku polskim lub angielskim) wykonanego, przede wszystkim przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu uzyskania wyniku tego testu.

Co grozi za nieokazanie negatywnego wyniku testu?

Pogranicznicy: – Nieokazanie funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku takiego testu skutkuje obowiązkiem odbycia po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej 14-dniowej kwarantanny, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy. Podróżni objęci obowiązkiem odbycia 14-dniowej kwarantanny będą mogli, ale najwcześniej w 8. dniu – licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy – wykonać test (RTP-PCR), którego negatywny wynik będzie stanowił podstawę do zwolnienia ich z kwarantanny.

Kto został zwolniony z tych wymogów?

 • m.in. załogi statków powietrznych, statków morskich, żeglugi śródlądowej, marynarze, rybacy, kierowcy wykonujący czynności w ramach międzynarodowego transportu drogowego, także w ramach odpoczynku, obsady pociągów itd.;
 • uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki;
 • dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu objęcia ich tym wychowaniem;
 • osoby, które przystępują do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, oraz opiekunowie tych osób;
 • dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia.

I dodają:

UWAGA, WAŻNE! obowiązek posiadania po wjeździe/przylocie do RP z państwa trzeciego, tj. nienależącego do strefy Schengen lub niebędącego państwem członkowskim UE, dowolnego rodzaju negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (np. RTP-PCR, antygenowy) nie wyłącza stosowania dotychczasowych regulacji w zakresie katalogu zwolnień z kwarantanny wynikających z przepisów § 3 ww. rozporządzenia.

Wobec tego osoby wymienione w katalogu wyłączeń z obowiązku odbywania 14-dniowej kwarantanny po wjeździe do RP (vide odpowiednio katalog wskazany w par. 3.2 i 3.3 rozporządzenia), aby móc skorzystać z wcześniej już przysługujących im zwolnień, w aktualnym stanie prawnym i faktycznym dodatkowo winny także posiadać i okazać funkcjonariuszowi SG ww. negatywny test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2, który może być wykonany w trzech wariantach:

 1. przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu uzyskania wyniku tego testu;
 2. przed odprawą graniczną – po przylocie na terytorium RP na terenie lotniska;
 3. na terenie lotniska w ciągu 3 godzin od momentu przekroczenia granicy.

Ważne – w wariancie nr 3. zwolnienie z kwarantanny obejmie także tych podróżnych, którzy nie mieli możliwości wykonania testu ani przed przylotem do Polski ani na lotnisku przed odprawą graniczną, gdzie nie stworzono takiej infrastruktury. W tym przypadku procedura zwalniania podróżnego od obowiązku kwarantanny będzie spoczywała już tylko i wyłącznie po stronie inspekcji sanitarnej, zatem podróżny, korzystając z tej opcji, nie musi powracać do strefy odpraw granicznych prowadzonych przez funkcjonariuszy SG.

Dla kogo obowiązkowa kwarantanna?

Mundurowi: – UWAGA!! Osoby „niezaszczepione w pełni” lub niebędące tzw. ozdrowieńcami bądź niepodlegające zwolnieniom z kwarantanny z innego tytułu (par. 3 rozporządzenia RM), które rozpoczęły podróż przed wjazdem/przylotem do RP z terytorium Republiki Botswany, Królestwa Eswatini, Lesotho, Republiki Mozambiku, Republiki Namibii, Republiki Południowej Afryki albo Republiki Zimbabwe, będą bezwarunkowo zobligowane do odbycia 14-dniowej kwarantanny, bez możliwości wcześniejszego z niej zwolnienia!

Obostrzenia sanitarne na granicach wewnętrznych UE/Schengen

 • Osoby przekraczające morski odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej, które korzystają z regularnych połączeń promowych, oraz odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką (niezależnie od środka transportu, którym się przemieszczają lub pieszo):
  I. w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP:
  jeżeli posiadają certyfikat potwierdzający pełne szczepienie lub status ozdrowieńca lub alternatywnie negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego przed przekroczeniem granicy i spełniającego następujące kryteria:
  • wynik testu sporządzono w języku polskim lub angielskim,
  • wynik testu jest nie starszy niż 48 godzin,

  wynik testu jednoznacznie wskazuje, że podróżny nie jest zakażony wirusem SARS-CoV-2 (np. RT-PCR, antygenowy lub inny wykrywający wirus)
  są zwolnione z kwarantanny; o ile jednak osoby te nie dysponują żadnym z ww. dokumentów, są zobowiązane poddać się kwarantannie poprzez samodzielne zgłoszenie się za pośrednictwem infolinii do Głównego Inspektora Sanitarnego (nr tel. GIS +48 22 25 00 115). W takim przypadku zwolnienie z kwarantanny możliwe będzie po wykonaniu negatywnego testu w kierunku SARS-CoV-2 w ciągu 48 godz. od przekroczenia granicy.
  II. w celu innym niż powrót do miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP (np. tranzyt):
  o ile nie posiadają certyfikatu potwierdzającego pełne szczepienie lub status ozdrowieńca są bezwzględnie zobowiązane do posiadania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 , wykonanego w okresie 48 h przed wjazdem na terytorium RP;
  Z powyższych wymogów zwolnione są jednak osoby spełniające przesłanki, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 14, 15, 18 i 23 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 • Osoby podróżujące drogą lotniczą z krajów strefy Schengen i państw członkowskich UE mają obowiązek posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, który powinni okazać na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej. Wynik testu, w języku polskim lub angielskim, musi być uzyskany w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu zwolnieni są podróżni, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2, 3, 14, 18 i 23 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Szczegóły na stronie Straży Granicznej.

Reklama