Śmieci przesypują się z kontenerów. Wójt Gminy Warta Bolesławiecka odpowiada

Śmieci przesypują się z kontenerów. Wójt Gminy Warta Bolesławiecka odpowiada
fot. Czytelnik Czytelnik przesłał na adres redakcji kilka zdjęć, jak wyglądają śmietniki w miejscowościach w Gminie Warta Bolesławiecka. Wójt tłumaczy, że spółka gminna zapewnia zarówno odbiór odpadów jak i oferuje możliwość wyposażenia nieruchomości w pojemniki, natomiast do obowiązków właścicieli należy wyposażenie nieruchomości w ich odpowiednią ilość oraz dbałość o właściwą segregację i utrzymanie czystości w miejscach gromadzenia odpadów.
istotne.pl 4 warta bolesławiecka, śmieci

Reklama

Od czytelnika, mieszkańca Gminy Warta Bolesławiecka, otrzymaliśmy kilka zdjęć i zapytanie „Czy można coś zrobić, żeby mieszkańcy nie musieli oglądać takich widoków?”. Czytelnik przesłał też kilka zdjęć jak wyglądają niektóre śmietniki na terenie Gminy Warta Bolesławiecka.

Pytanie od czytelnika przesłaliśmy do Gminy Warta Bolesławiecka. Oto odpowiedź jaką otrzymaliśmy od Wójta Gminy Warta Bolesławiecka – Mirosława Haniszewskiego:

W odpowiedzi na e-mail z dnia 19 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Warta Bolesławiecka informuje, że zadane pytanie należy skierować do właścicieli nieruchomości przy których znajdują się widoczne na przesłanych zdjęciach pojemniki lub ich zarządców. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

„1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

1) wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów...", natomiast zgodnie z art. 2 ust 3 ww. ustawy „Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową"

Ponadto zgodnie z § 6 przyjętego przez Radę Gminy Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Warta Bolesławiecka (uchwała nr XVII/131/20 z dnia 7 kwietnia 2020 r.):

„1. Odpady komunalne należy gromadzić w sprawnych technicznie, zamykanych, szczelnych, czystych i wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach i/lub workach.

(...)

3. Ilość pojemników do zbierania odpadów komunalnych winna uwzględniać częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości oraz zapewnić ich nieprzepełnianie się.

4. Do gromadzenia wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych oraz odpadów zmieszanych powstałych w ramach zbiórki selektywnej, oprócz typowych pojemników dopuszcza się stosowanie worków w kolorystyce zgodnej z kolorystyką pojemników do gromadzenia odpowiedniego rodzaju odpadów

Przypominam również, że:

  • w przypadku odpadów wielkogabarytowych oraz zwiększonej ilości odpadów segregowanych, poza terminem ich odbioru, istnieje możliwość ich bezpłatnego przyjęcia w PSZOK-u na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Lubkowie 63,
  • odbiór odpadów realizowany jest przez podmiot odbierający odpady zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów dostępnym pod adresem: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych-i-vi-2021r#cnt lub w aplikacji EcoHarmonogram dostępnej pod adresem: http://zgk.lubkow.pi/zgklindex.php/poblerz-ecoharmonogram
  • po uzgodnieniu z podmiotem odbierającym odpady, tj. Zakładem Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. istnieje możliwość wymiany niewykorzystanych pojemników do zbiórki odpadów na inny rodzaj pojemników lub domówienia odpowiedniej ilości pojemników, które pozwolą na gromadzenie wszystkich odpadów wytworzonych w okresie pomiędzy odbiorami odpadów.

Reasumując powyższe spółka gminna zapewnia zarówno odbiór odpadów jak i oferuje możliwość wyposażenia nieruchomości w pojemniki, natomiast do obowiązków właścicieli należy wyposażenie nieruchomości w ich odpowiednią ilość oraz dbałość o właściwą segregację i utrzymanie czystości w miejscach gromadzenia odpadów.

Wójt

mgr Miroslaw Haniszewski

Reklama