MOPS w Bolesławcu wchłonie Dzienny Dom „Senior+”

Dzienny Dom „Senior+”: siedziba seniorów odnowiona!
fot. UM Bolesławiec Decyzję w tej sprawie miejscy radni podejmą najprawdopodobniej na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta Bolesławiec. Zdaniem magistratu będzie to mieć „pozytywny wpływ na zarządzanie i organizację ww. jednostek”.
istotne.pl 183 senior, um bolesławiec, mops bolesławiec

Reklama

1 stycznia 2021 r. prawdopodobnie połączą się dwie jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Bolesławiec: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Dzienny Dom „Senior+”. Jak czytamy w projekcie uchwały w tejże sprawie, Dom zostanie włączony do struktur organizacyjnych bolesławieckiego MOPS-u, ale zachowa swoją dotychczasową nazwę.

Jaki jest powód połączenia tych dwóch jednostek?

Oto uzasadnienie projektu uchwały:

W myśl ustawy o pomocy społecznej osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. Ośrodkiem wsparcia może być m.in. dzienny dom pomocy lub klub samopomocy.

Rozwój różnych form opieki dziennej i całodobowej, okresowej i stałej, dostosowanej do zróżnicowanych potrzeb niesamodzielnych osób starszych wpisuje się w obszar trzeci „Polityki społecznej wobec osób starszych 2030”, który stanowi o tworzeniu – sieci usług środowiskowych i instytucjonalnych udzielanych niesamodzielnym osobom starszym, w tym tworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób starszych jako aktywnych uczestników życia gospodarczego i rynku pracy, dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych oraz sytuacji rodzinnej.

Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu, zgodnie z art. 111 ustawy o pomocy społecznej gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, np. ośrodki wsparcia, oraz łączyć je z ośrodkiem pomocy społecznej. W przypadku połączenia ośrodek wsparcia działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Udzielenie wsparcia w formie pobytu w domu dziennego pobytu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Za pobyt w domu dziennego pobytu mieszkaniec zobowiązany jest do wnoszenia odpłatności w wysokości ustalonej uchwałą rady gminy.

Udzielenie świadczeń w formie uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Udział w zajęciach jest nieodpłatny.

Zarówno w domu dziennego pobytu, jak i w klubie samopomocy uczestnicy mogą korzystać z posiłku i usług opiekuńczych częściowo odpłatnych.

Biorąc zatem pod uwagę możliwość prawną połączenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu i Dziennego Domu „Senior+” w Bolesławcu, co w ocenie przedstawiającego projekt będzie miało pozytywny wpływ na zarządzanie i organizację ww. jednostek. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Reklama